Във връзка с изпълнението на ангажименти към бенефициенти, МЗХ иска от Министерски съвет увеличение във финансовите разходи/трансфери по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2015 г. за подпомагане финансирането на Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. В адресираното от министър Десислава Танева искане са отбелязани всички ключови причини за актуализацията на бюджета на ДФЗ:

 

На основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи/трансфери за първостепенните разпоредители с бюджет, когато не се нарушава салдото по държавния бюджет. Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 3 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., Министерският съвет извършва промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ по предложение на министъра на земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при влошаване на бюджетното салдо.

 

Целта на произтичащата от предложените актове актуализация е главно осигуряването на допълнителни средства в бюджетните параграфи на ССЕС за развитие на селските райони. Към настоящия момент значително са нараснали очакванията за изпълнение на ПРСР 2007-2013 г. Управляващият орган и разплащателната агенция са предприели следните мерки за увеличаване на усвояването по програмата:

 

- Пред Европейската комисия е представено предложение за изменение на ПРСР 2007-2013 г., което ще позволи прехвърлянето на бюджет към мерките с
най-голям потенциал за разплащане – общинските мерки и мярка 214 „Агроекологични плащания”. По този начин ще се усвоят голяма част от наддоговорените средства по най-активните мерки от програмата за сметка на мерки с по-слабо изпълнение. Предвидено е останалата част от наддоговорените средства да служат за покриване на евентуални редукции на етап оторизация на плащанията.

- „Национален гаранционен фонд” ЕАД ще декапитализира и върне в ПРСР 2007-2013 г. сума в размер на 154,6 млн. лв., с която допълнително ще се увеличи програмният бюджет за усвояване по мерки с по-висока активност.

- Срокът за изпълнение на общинските проекти е удължен от 15 август на 15 октомври, което дава по-голяма възможност на бенефициентите-бюджетни предприятия да приключат успешно пректите си.

- В Разплащателната агенция са привлечени допълнителни служители за разглеждане и одобряване на заявки за плащане, чието обучение към момента е приключило. Допълнително се планира прехвърлянето на обучени служители от други звена към дирекциите, отговорни за усвояването по ПРСР. Общо
капацитетът на РА за договориране и оторизация ще бъде увеличен с около 50%, което ще позволи обработката на очакваните до края на годината около 4000
оторизационни писма.

 

Целта на гореописаните мерки е пълно усвояване на остатъчния бюджет по програмата. С оглед на гореизложеното, въз основа на поетите ангажименти към
бенефициенти, през 2015 г. се прогнозират плащания по ПРСР 2007-2013 г. от разходната част на сметката в размер на 1,41 млрд. лв.

 

За 2015 г. се предвиждат и разходи по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в размер на 66 млн. лв., от които 35 млн. лв. за млади фермери и 31 млн. лв. за земеделска техника.

 

Общо за развитие на селските райони през 2015 г. следва да се предвидят публични разходи от бюджета на сметката в размер на 1,47 млрд. лв., докато в одобрените към момента разчети са предвидени 850 млн. лв. За изпълнение на горепосочените цели е необходимо увеличение на разходните параграфи по сметката с 623 млн. лв., от които 121 млн. лв. представляват увеличение в националното съфинансиране.

 

За покриване на горепосоченото нацонално съфинансиране по сметката за средствата от ЕС ще са необходими допълнителни трансфери в размер на 120 711 000 лв., които ще бъдат предоставени чрез бюджета на ДФЗ. Предвид нормативните срокове за изпълнение на проектите и подаване на заявки за плащане от бенефициентите по ПРСР 2007-2013 г. и ОПРСР 2007-2013 г., се очаква основната разходна тежест да падне върху последното тримесечие на 2015 г., което ще доведе до намаляване на очакваните приходи от Европейската комисия поради възстановяване на средствата в следващата календарна година. Очаква се приходите по сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ да
намалеят от 717 млн. лв. на 530 млн. лв. С оглед на гореизложеното възниква необходимост от извършване на следните промени по бюджетните показатели в ССЕС на ДФЗ за 2015 г.:

 

 


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!