Министерство на земеделието и храните (МЗХ) публикува на своята интернет страница отговори на най-често задаваните въпроси, във връзка с текущия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 
 
Фермер.БГ припомня, че приемът на документи продължава до 7 декември 2016 г.
 
 
Ето някои от тях:
 
В: Относно настоящия прием по мярка 4.1. имам следния въпрос: При положение, че в публикувания от ДФЗ списък със земеделска техника, за която са определени референтни цени са включени „Поливни системи“, включително и отделни елементи от нея като „помпени  агрегати“, следва ли тази поливна система да се третира в цялост като „земеделска техника“?
 
О: Напоителни системи подпомагани по подмярка 4.1 не попадат в обхвата на определението за земеделска техника съгласно т. 12 от допълнителните разпоредби на Наредба №9/2015 г.
 
 
В: За да получи кандидатът точки по критерий 3.2. „проекти, представени от кандидати, които извършват земеделска дейност от най-малко три години към момента на кандидатстване“  трябва да докажем, че средноаритметично средносписъчния брой на персонала от последните три години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите. Моля, потвърдете правилно ли разбираме, че средносписъчния брой на персонала за съответната година се пресмята като се сумират ред 1001 и ред 1400 от Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за съответната година или се включва и ред 1600?
 
О: Във връзка с прилагане на критерия за оценка следва да се съобразите с данните посочени в раздел среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата. Следва да имате предвид, че в насоките за прилагане на критериите за оценка за критерии 3.2 е посочено, че се взима предвид средноаритметичната стойност от средно списъчният брой на заетите лица  ангажирани със земеделската дейност. В случай, че кандидата има и друга дейност различна от земеделска дейност трябва да е налице допълнителна информация или данни за броя лица заети в земеделската дейност на кандидата, като например код 1060 или друга информация, като същите подлежат на проверка при обработка на заявлението за подпомагане.
 
[news]
В: Възнамеряваме да кандидатстваме по мярка 4.1 за засаждане на трайни насаждения от десертни лозя. По скица имотът се води пасище и мери с площ 50 дка. Необходимо ли е към момента на кандидатстване да се смени статута на земеделския имот от пасище на земеделска земя за трайни насаждения? Или може да кандидатстваме със статут на пасище и впоследствие при изпълнение на проекта - при засаждането на трайните насаждения, тогава да сменим статута?
 
О: Вие можете да подадете заявление за подпомагане за създаване на трайни насаждения, но в случай, че имотите попадат в обхвата на слой „Постоянно затревени площи“ трябва в рамките на изискванията и сроковете посочени в ЗПЗП и Наредба №105/2016 г. да предприемете съответните действия за изключването на конкретни имоти от специализирания слой.
 
В: Кандидатстваме за изграждане на  козеферма с необходимото оборудване към нея. Също така в проектното предложение  желаем да включим и изграждането и оборудването на малка мандра, в която ще преработваме само собствената продукция от козите, а именно млякото. Допустимо ли е създаването на мандара само за нуждите на собствената земеделска продукция?
 
О: Не, в обхвата на подмярка 4.1 не се подпомагат дейности по преработка на селскостопански продукти. 
 
В: Счита ли се за изпълнено изискването на чл. 13, ал. 2, т.1 ако в организацията/група  на производители над 50 % от членовете, притежаващи и над 50% от правото на глас в общото събрание, отговарят на това изискване в качеството си на земеделски производители (на възраст от 18 до 40 години и стартирали управление на собствено земеделско стопанство през последните 5 години)? Ще се увеличи ли интензитетът на помощта за организацията/групата производители? 
 
О: В обхвата на предоставянето на допълнителна финансова помощ за млади земеделски стопани не попадат признати групи и организации на производители.

 

Допълнителни разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ във връзка с обявен период на прием на заявления за подпомагане от 26.10.2016 до 07.12.2016 г. по подмярка 4.1