Министерството на земеделието и храните (МЗХ) даде официален отговор по казус за ранкирането на проекти на млади фермери, кандидатствали по мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери по ПРСР през 2013 г.

Фермер.БГ изпрати официално запитване до МЗХ, от където изпратиха следния отговор (публикуваме зададените въпроси и получените отговори без редакторска намеса):

1. Какъв е механизмът на оценяване на проектите по мярка 112 (за какво по колко точки се дават и какъв е максималният брой точки, който може да получи един проект)
2. Само общият брой точки ли ще определи класирането на проектите?
3. Ще отпаднат ли (както твърдят младите фермери) точките за агроекология (за поети в даден проект агроекологични ангажименти)?
4. Ако въпросните 20 точки отпаднат, предвижда ли се промяна в системата на точкуване и каква конкретно?

[news]
„Важен елемент от обработката на заявленията за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ са критериите за оценка посочени в Наредба №9/03.04.2008 год. Цитираните критерии за оценка са включени в мярката през 2012 год., като същите са прилагани за приетите заявления за подпомагане по мярката през 2012 год. и са в сила и за заявленията приети през календарната 2013 год. Максималният брой точки, който може да получи едно заявление за подпомагане е 100, като същите се формират на база изпълнение на посочените в Приложение №1 към Наредба №9/03.04.2008 год. критерии за оценка. Цитираните критерии за оценка са съобразени с приоритетите заложени в ПРСР 2007 – 2013 год. и предоставянето на точки по всеки един от критериите е обвързано с обективни и проверими от страна на ДФЗ-РА факти и обстоятелства за конкретен кандидат и заявление за подпомагане. В случаите на ограничен бюджет, какъвто е налице за приема проведен през 2013 год. по мярката, водеща роля за класирането на заявленията за подпомагане е в каква степен съответното заявление отговаря на изпълнението на заложените критерии за оценка и периода на неговото подаване в рамките на приема. Всяко едно подадено заявление за подпомагане се обработва индивидуално и се проверява в каква степен същото отговаря и изпълнява критериите за допустимост и критериите за оценка заложени в приложимото законодателство.

По отношение на критерия насочен към „Проекти на млади фермери, които са кандидатствали или имат намерение да кандидатстват за финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони и са подписали декларация за участие в мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР“, е важно да се направи следното уточнение по отношение на проведения в края на 2013 год. прием с цел да се даде яснота относно прилагането и същността на посочения по – горе критерии за оценка, който е пряко свързан с мярка включена в ПРСР 2007 – 2013 год. и не препраща към мерки, които биха били включени в бъдещата ПРСР за периода 2014 – 2020 год.

Приоритет по посочения критерии следва да получат проектни предложения представени от кандидати в приема проведен през 2013 год., които са кандидатствали по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР  2007 – 2013 към момента на кандидатстване по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“. През календарната 2013 год. е осъществен прием по мярка 214 „Агроекологични плащания“, като в същия са имали възможност да подават своите заявления за подпомагане всички земеделски производители отговарящи на критериите за допустимост и по този начин е създадена реална възможност за изпълнение на критерия за оценка.

От друга страна мярка 214 „Агроекологични плащания“, е включена в ПРСР 2007-2013 г., което от своя страна не предвижда възможност за поемане на нови ангажименти през 2014 год. поради липса на свободен финансов ресурс по мярката. Този факт на практика прави невъзможно прилагането през 2014 год. на възможността посочена в критерия за оценка за получаване на точки при наличие на декларирано намерение от страна на съответния кандидат и прави неизпълнимо условието за предоставяне на точки по критерия само на база заявено намерение от кандидатите.

Още повече, в случай на предоставяне на точки по критерия за оценка на база само на заявено намерение, води след себе си и задължение за проверка изпълнението на декларираното намерение и в случай на констатирано неизпълнение на същото, това може да доведе до финансови последици за съответните кандидати получили приоритет и финансиране само на база заявено намерение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания“.

Министерство на земеделието и храните в качеството си на Управляващ орган на ПРСР държи на стриктното и прозрачно прилагане на процедурите за избор и оценка на проектните предложения, като в максимална степен се придържа към приоритетите залегнали в политиките за развитие на селските райони. Подпомагането на младите земеделски производители е един от основните приоритети както в ПРСР 2007 – 2013, така и в бъдещата ПРСР 2014 – 2020, като се стреми в максимална степен да улесни достъпа до финансов ресурс на млади хора, решили за стартират свой реален бизнес в селското стопанство.“
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!