Земеделци от браншовите организации "Български пипер",Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция и Националния съюз на градинарите искат приспадане на разходите за гориво при земеделските си дейности, както и преразглеждане на системата за директни или национални доплащания, с цел да се постигне равнопоставеност между отделните отрасли в сектор Земеделие.

Организациите са изпратили писмо до МЗХ,  в което посочват, че с тези предложения се надяват да предотвратят евентуално задълбочаване на неравнопоставеността.

"България изготвя нотификация, с която да се намали акциза за ползване на горива за земеделски нужди. Горива за земеделски нужди се използват много интензивно при полското отглеждане на плодове и зеленчуци и още по-интензивно при оранжерийното отглеждане на зеленчуци. Съгласуването на текстовете на нотификацията с производителите от сектора преди нейното изпращане в ЕК, ще позволи да се избегне залагане на неравнопоставеност  на производството на плодове и зеленчуци с производството на екстензивни полски култури: зърнени, маслодайни, технически култури.


Настояваме за преразглеждане на системата за Директни плащания за площ, или на системата за Национални доплащания към тях, така че интензитетът на помощта за производство на плодове и зеленчуци, и за всички трайни култури да се изравни с интензитета на хектар производство екстензивни култури. Като основа за такова преизчисляване могат да се ползват осъвременени технологични карти за съответното земеделско производство. По наши изчисления за да се постигне равнопоставеност на сектор плодове и зеленчуци със сектор зърнопроизводство трябва да се увеличи НДДП за сектор плодове и зеленчуци на 180 лв./дка годишно за следващите 3 години", пише в писмото на организациите, изпратено до Фермер.БГ.

Производителите призовават за текущо подпомагане чрез национални схеми за ниско лихвени кредити за производството на плодове и зеленчуци, като се предвидят 32 милиона лева през 2011 година, с 10% нарастване за всяка от годините 2012 и 2013. "Считаме, че разпределението на тези средства трябва да бъде за оранжерийното производство 25 млн. лв, за производството на картофи – 2,5 млн. лв и за полско производство на плодове и зеленчуци включително пипер –4,5 млн. лв.", посочват още браншовиците.

Те обръщат внимание на факта, че без подходящо ниво на текуща подкрепа, зеленчукопроизводителите, по аналогия с животновъдите, също са в невъзможност да отговорят на изискванията на законодателството, за което са необходими специфични инвестиции. Това, според тях, ще постави в риск и усвояването на инвестиционните средства за сектор плодове и зеленчуци, както са препоръчани в Междинната оценка на ПРСР от края на 2010 година.

Браншът посочва, че каквито и да било инвестиции от тяхна страна са невъзможни без подсигурено текущо субсидиране с интензитет адекватен на интензитета за подкрепа на производителите на екстензивни култури. Освен това производителите на плодове и зеленчуци са считани за  некредитоспособни от банковия сектор, точно както се считат за некредитоспособни и животновъдите без собствени земи, тъй като не получават адекватни по размер субсидии по СЕПП и НДДП. 

"Считаме за необходимо да се направи проверка на всички проекти, свързани с инвестиции в  преработвателните предприятия на плодове и зеленчуци  по програма САПАРД и да се провери, кои и колко от представените договори за доставка на суровина се изпълняват. Защо се внася суровина от трети страни и се работи за откриване и запазване на работните места в трети страни, а в България производителите не произвеждат, поради липса на реално изпълнение на  договорите представени пред САПАРД", пише в писмото на организациите.

В тази връзка те са написали и следния въпрос към МЗХ : Защо се канцелира търга за Последваща оценка на програма САПАРД при положение, че има кандидат, отговарящ на условията. България е закъсняла с изпълнението на европейския регламент за последващата оценка на Програма САПАРД и търпи загуби над 7 мил. евро. Това канцелиране на търга ще доведе до допълнителен разход на административен капацитет, време, пари  и усилия за подготовка на нов търг и най-вече загуба на експертни оценки и препоръки необходими сега  за ПРСР, и за новото програмиране на ПРСР за периода 2014-2020. Това свързано с корупционни практики ли е или чиновническа некомпетентност?

Не на последно място те отчитат, че добавената стойност на единица продукция в сектор плодове и зеленчуци  по веригата производство - преработка – търговия – консумация е много по-висока от сектор зърнопроизводство и при правилна национална политика, подкрепа и  увеличение на площите с плодове и зеленчуци ще се достигне до  значително по – добри  макроикономически показатели  за страната.

Част от другите предложения на организациите са свързани с идеите за  да се създадат и поддържат актуални регистри на производителите, търговците и всички преработватели на плодове и зеленчуци, установяване по западен образец на временни еднодневни пазари за родна земеделска продукция във всички областни български градове и др. Неправителствения сектор настоява и за уточняване на плановете и проектите за възстановяване поливната мрежа.

 

© 2011 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!