Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) отвори за кандидатстване мярка "Кризисно съхранение на вино", съобщиха от институцията. Заявления за финансово подпомагане ще се приемат до 24 юли 2020 г.

ЕК прие две нови мерки за подкрепа на винения сектор

Това е петата мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., по която ДФЗ отваря прием от началото на годината. Тя ще се прилага само през финансовата 2020 г. Целта й е преодоляване на смущенията на пазара в лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от коронавирус COVID-19. За приема е разпределен бюджет от 5 млн. лв.

По мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подпомагат произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара, с цел постепенното възвръщане на неговата икономическа жизнеспособност. Съхранението на вино ще се извършва в складове или собствени помещения за съхранение в обекти за производство на вино.

За финансова помощ могат да кандидатстват винарски предприятия, вписани в лозарския регистър като винопроизводители съгласно Закона за виното и спиртните напитки. Други допустими кандидати са организации на производители, асоциации на организации на производители, групи производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

Допустимият период за подпомагане на складирани количества вино по мярката е 4 май – 20 септември 2020 г. Размерът на финансовата помощ е 0,04 лв. за един литър вино, складирано за период от 1 месец, или съответната стойност на ден. Максималният размер на съфинансирането от Европейския фонд за гарантиране на земеделието по мярката е 100% от стойността на допустимите разходи.

На официалната интернет страница на ДФЗ са публикувани образци на документите за кандидатстване. Те ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФЗ, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час на 02/81 87 513, 02/8187 517 или 02/8187 534.