Министерството на земеделието, храните и горите представи за обществено обсъждане  Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители"  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съобщиха от ресорното ведомство.
 
 
Целта на подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители" за насърчаване и подпомагане учредяването на групи и организации на производители в земеделския сектор; подпомагане производството и доставките на висококачествени земеделски продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания; подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанства.
 
 
За подпомагане могат да кандидатстват признати групи и организации на производителите, които отговарят на определението „малки и средни предприятия”, съгласно изискванията на Закон за малките и средни предприятия (ЗМСП). 
 
Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства. 
 
Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 7 563 679, 22 евро (14 793 043,82 лв.). 
 
 
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 23 май 2018 г. (включително) на следната електронна поща: [email protected]
 
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.