В новата европейска програма за развитие на селските райони - ПРСР 2014-2020 е предвидена изцяло новата Мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“. Тя ще подпомага развитието и обучението на млади фермери, съобщават от Асоциация на българските села.

 

Допустимите разходи по Мярка 6 от ПРСР 2014-2020 са за закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства), Закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи, Закупуване на селскостопански животни, Закупуване на земя за земеделска дейност, Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване на трайни насаждения.; Изграждане, придобиване, или подобрения на недвижимо имущество; Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер; Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

 

Бенефициенти по Мярка 6 от ПРСР са земеделски производители на възраст между 18 и 40 години, както и микропредприятия, регистрирани като ЕТ или ЮЛ, ФЛ - регистрирани по Закона за занаятите.

 

Финансови условия:
6.1
Общ размер на помощта 25 000 евро на бенефициент.
Първо плащане - до 12 500 евро след одобрение на молбата за подкрепа;
Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро само при коректно изпълнение на заложение в БП дейности;
6.2
Фиксирано плащане, което не надвишава 20 000 евро.
Авансово плащане при сключване на договор;
Второ плащане в година по избор на кандидата при изпълнение на условията, заложени в договора;
6.4
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро;
Максималната стойност на разходите по проекта – 300 000 евро.
Интензитета на помощта е в размер на 75 % от одобрените разходи но не повече от 200 000 евро.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!