Да отпадне подаването на план-програма за изпълнение на дейностите, за които стопаните кандидатстват за подпомагане по хуманно отношение към животните. Това предвижда проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), който е на обществено обсъждане до 14 март.

Гласувайте: Нужни ли са повече пари по Ковид мярката и de minimis?

Досега се изискваше земеделските производители да подават до териториалните структури на Разплащателната агенция заявление за подпомагане по образец, който се одобрява ежегодно от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Тъй като от фонда отговарят, че посочената план-програма не е част от заявлението за подпомагане и не е изискуем, придружаващ заявлението документ, то е предложено да отпадне.

Предлага се и изменение на текста относно изискванията, на които трябва да отговарят помещенията и двора при свободно отглеждане на животните на открито (ЕПЖ по подмярка 14.1 и ДПЖ по подмярка 14.2). Чл. 4, ал. 4 се променя така: 

При изпълнение на дейности по ал. 2, т. 2 и ал. 3, т.2 площта на помещението и на двора трябва да отговарят на изискванията, определени в приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 2 и приложение № 3 към чл. 10, т.1, буква "а" от Наредба № 44 от 2006 г.

Има промени и във връзка с документите за ползване на животновъдния обект, които трябва да са за срок най-малко от 1 година, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на животновъдните обекти- пасища. Предлага се изискването да се прилага общо за всички обекти, в които се извършват дейности по чл. 4 (тук се включва обхватът на всички дейности по подмерки 14.1 и 14.2).