В предварителния дневен ред на днешното заседание на Министерски съвет е заложено гледане на проекта на решение за одобряване на проекта на закон за изенение и допълнение на Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС. Проектът е внесен в МС от министъра на земеделието проф. Димитър Греков. Измененията в Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз отразяват основните тенденции на започналата през 2011 г. цялостна реформа на Общата селскостопанска политика в периода след 2013 г.

 

Приемането на новият закон ще бъде нормативна основа за постигане на следните цели:


1. Цялостно и точно прилагане на национално ниво на мерките включени в Общата организация на пазара на ЕС.
2. Стабилизиране на пазарите на земеделски продукти, чрез намаляване на ценовите колебания и диспропорциите при предлагането и търсенето на земеделски продукти.
3. Създаване на условия за подобряване функционирането и повишаване на прозрачността на веригата за предлагане на храни.
4. Оптимизиране на дейността на административните структури ангажирани с прилагането на схемите и мерките на Общата организация на пазара.
5. Усвояване на по-голям финансов ресурс при прилагане на мерките за пазарна подкрепа.
6. Подобряване на позициите на млекопроизводителите при водене на преговори за произведената суровина.

 

От прилагането на Закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се очакват следните по-важни резултати: повишаване на конкурентоспособността на земеделското производство в страната и на доходите на земеделските производители; подобряване на пазарната реализация на произведените продукти и повишаване на прозрачността на пазара, включително по отношение на цените по веригата на доставките; по-справедливо разпределение на добавената стойност по веригата на доставките; създаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото, които подпомагат индивидуалните производители при водене на преговорите за реализация на произведеното мляко.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!