От 3 юни 2024 г. е въведен в експлоатация надграденият модул „Мляко” за овце, кози и биволи. Във връзка с надграждането и разписаните изисквания, БАБХ предостави на животновъдните организации следната информация.

Четете още: Говедовъди губят животни и търпят загуби заради заразна болест

1.    Стопаните, желаещи да произвеждат и предават сурово мляко от овце, кози и биволи, за консумация от човек, е необходимо да отглеждат животните си само в животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, за съответния вид животни.

Съгласно разписаното в Наредба 44 от 20.04.2006 г. обекти от тип „Пасище” не покриват изискванията за добив и съхранение на суровината, съответно същите не подлежат на контрол и мониторинг на сурово мляко.

2.    След 3 юни 2024 г. стопаните следва да осигурят получаване на проби за самоконтрол от обекта, в който се доят животните за изследване по показателите, посочени в чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба 5 от 2.05.2023 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, nредлагането на nазара на мляко и млечни nродукти и официалния им контрол;

Пробите се получават от регистриран по съответния ред пробовземач, извършващ дейности по самоконтрол, като същите се получават от помещението за съхранение на млякото при спазване и на допълнително заложените в модула изисквания:

2.1. Не се допуска регистрация на втора проба от самоконтрол от един и същи животновъден обект в рамките на 7 работни дни, когато млякото е от един вид животни.
2.2. Не се допуска изпращането на повече от една проба от една ферма за производство на мляко или млекосъбирателен център в една лаборатория в един и същи ден от един вид животни.
3.    При прекратяване/възобновяване на млеконадоя стопаните следва да спазват чл. 9, ал. 3 от Наредба 5 от 2.05.2023 г.: В случай че млекодобивът no отношение на оnределен вид сурово мляко във ферма не се извършва целогодишно, за първото изчисление на СГС в началото на nоредната лактация се използват nоследните стойности на СГС от предходната лактация.

При прекратяване на млекодобива от животните стопанинът уведомява за това ОДБХ, като подава официално документ „Образец мляко – 6, приложение към Стандартна оперативна процедура – ЗХОЖ 17а (СОП-ЗХОЖ 17а). При възобновяване на млекодобива отново се подава Образец мляко – 6. При прекратяване, съответно възобновяване на млекодобива, от ОДБХ отразяват данните в системата, където се нанасят пробите, с цел същата да направи връзка между данни от резултатите за самоконтрола в периодите преди и след пресушаването на животните. За животновъдни обекти, в които няма прекъсване на млеконадоя не се подава Образец мляко – 6.

Всички документи, касаещи сурово мляко, са обществено достъпни на официалния интернет адрес на БАБХ, рубрика „Дейности”, nод рубрика „Сурово мляко”.

Към СОП-ЗХОЖ 17а са налични и официални документи и инструкции:

•    Образец Мляко – 1: Заявление за включване в система на контрол на суровото мляко;
•    Образец Мляко – 2: Протокол от проверка на животновъден обект за добиване на сурово мляко;
•    Образец Мляко – 3: Инструкция за пробонабиране на сборни проби от сурово мляко;
•    Образец Мляко – 4: Инструкция за регистриране на проби от сурово мляко; 
•    Образец Мляко – 5: Инструкция за транспортиране на проби от сурово мляко; 
•    Образец Мляко – б: Заявление за прекратяване/възобновяване на дейност;
•    Образец Мляко – 7: Разпореждане за спиране на доставките, налагане на забрана на доставките или унищожаване на сурово краве мляко или насочването му за друга употреба извън хранителната верига в обект по чл. 129, ал. 1 т. 11 от ЗВД;
•    Образец Мляко – 8: Протокол за унищожение на мляко.

Документите касаят официалния контрол, стопаните и изпълнението на дейностите по самоконтрол от частните пробовземачи.

4.    Стопаните следва да съхраняват следната информация:
4.1. Записи за ежедневните количества добито сурово мляко;
4.2. Приемно-предавателни документи за суровото мляко, идентифициращи всяка доставка към първи изкупвач;
4.3. Резултати от лабораторните анализи на суровото мляко и актуални данни за средногеометричните стойности;
4.4. Приложение 8 от СОП – ЗХОЖ – 17а – Образец Мляко – 8 – Протокол за унищожение на мляко.

До въвеждането в експлоатация на модул „Мляко” за млека от овце, кози и биволи, стопаните, произвеждащи сурови млека от тези видове животни, са изпълнявали дейностите по самоконтрол без същите да бъдат електронизирани. 

В тази връзка е необходимо дейностите по самоконтрол да продължат чрез надградения модул с цел спазване изискванията на Регламент (ЕО) N 853/2004 на Евроnейския парламент и на Сьвета от 29 април 2004 г. относно определяне на сnецифични хигиенни правила за храните от животински произход. За посоченото не е необходимо стопаните да подават Образец Мляко – 1 – Заявление за включване в система на контрол на суровото мляко от СОП – ЗХОЖ – 17а.