Писмо от Националния млечен борд е изпратено в края на миналата година до председателите на парламентарните комисии по земеделие и по здравеопазване Васил Калинов и д-р Борислав Китов и до министрите на земеделието и храните и на здравеопазването Валери Цветанов и д-р Евгений Желев.

 

В него се казва, че в Националния млечен борд не спират да постъпват оплаквания от млекопроизводители за издадени заповеди от РИОКОЗ за спиране отглеждането на животни в обекти над допустимия брой, посочен в Наредба Nо 7 от 1992 год. за хигиенаните изисквания за здраве за селищната среда на Министерството на здравеопазването.

 

В нея се определя разстоянието на хигиенно-защитните зони между животновъдните обекти и жилищната зона, без да се съобразява съществуващото положение на стопанските дворове на бившите ТКЗС, които са изградени в непосредствена близост до населените места още преди издаването на наредбата. В тях са се отглеждали в пъти повече животни, отколкото сега.

 

Заповедите за възбрана са наложени върху вече съществуващи обекти, разположени в бивши стопански дворове, които имат редовни документи за регистрация като животновъден обект, издадени от регионалните ветеринарно-медицински служби с капацитет по-голям от посочения в Наредба Nо 7 на МЗ. Над 50 на сто от животновъдните ферми в момента не отговарят на условията на Наредба 7, но тя се прилага само при подадени сигнали, което показва нейната непригодност и недообмисленост. А това значи, че около 5 хиляди стопанства в страната трябва да бъдат затворени. Министерството на земеделието и храните има своя наредба Nо 44 от 2006 год., която посочва ветеринарно-медицинските изисквания за отстоянието на животновъдните обекти до населените места, но тя се отнася само до новоизграждащи се ферми и насочва към Наредба 7 на МЗ.

 

В същото време Регламент 853/2004 год. на ЕС определя специфичните изисквания за хигиена на хранителните продукти, в който са описани изискванията за животновъдните ферми не определя нуждата от хигиенно-защитна зона от животновъдните обекти до населените места. Затова в страните от ЕС има ферми до, а и в самите населени места, в които се отглеждат по 200-300 крави, овце и кози. Съществува явно несъответствие между действащите български наредби и Регламент 853/2004.

В писмото се изразява надеждата, че ще бъде преценена бързо създалата се ситуация и ще се предприемат действия за отстраняване на противоречията в двете наредби и уеднаквяването на нашето законодателство с европейското за отпадане на Наредба 7 за защитните зони.