Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева участва в срещата на високо равнище на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група и България, Хърватия, Румъния, Словения, Литва, Латвия и Естония.
 
 
Форумът се проведе на 12-13 юни в град Баболна, Унгария, съобщи Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
Министрите и официалните представители на страните от Източна Европа обсъдиха въпросите, свързани с бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., съобщиха от пресофиса на агроведомството. 
 
В рамките на срещата министрите – с изключение на румънския, подписаха Съвместна декларация относно бъдещата визия на Инициативата на страните от Централна и Източна Европа за базирани на знанието земеделие, аквакултури и горско стопанство в контекста на биоикономика (BIOEAST), към която България се присъедини през септември 2017 г.
 
Чрез документа страните поемат ангажимента да изготвят Стратегическа програма за научни изследвания и иновации, фокусирана върху макрорегионалните приоритетни области, и целяща да подкрепи Европейското научноизследователско пространство.
 
Снимка: МЗХГ
 
Така ще се осигури основата за разработване на макрорегионална Програма за стратегически изследвания и иновации (SRIA). В нейния обхват ще влюзат три приоритетни области:
 
- Стратегическо мислене по отношение на биоикономиката; 
- Осигуряване на качествени храни и фуражи за Европа и за света като цяло; 
- Индустриален тласък за селските райони.
 
Основните теми на срещата включваха също анализ на актуалната ситуация на пазарите в секторите на млякото, свинското месо и захарта, както и обмен на мнения за превантивни действия за недопускане по-нататъшното разпространение на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) на територията на ЕС.