Няма промяна в обхвата на определените планински райони – НР1. Изискването за предефиниране е въведено в европейското законодателство само по отношение на другите райони, засегнати от съществени природни ограничения – НР2. Това уточнение прави министерството на земеделието за Агри.БГ.

Одобриха нова подмярка по мярка 13 

„Ако България като държава членка не приеме новия обхват на районите, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения (НР2), през кампания 2020 всички кандидати по подмярката ще получат плащане с равнище на подпомагане от 25 евро/ха“, обясняват от агроведомството. 

Това е т.нар. преходна помощ за райони, които губят статута си на райони с ограничения и е изчислена съгласно изискванията на Регламент 1305/2013 г. 

„От друга страна, приемането и прилагането на новия обхват на НР2 през кампания 2020 ще даде възможност на малките стопанства, които отговарят на условията и критериите за предефинирането, да получат плащания по определената в националното законодателство диференцирана ставка, а именно: 70 евро за площи до 50 ха; 30 евро за площи от 50 до 100 ха; 15 евро за площи над 100 ха“, обясняват от агроминистерството.

Определеният нов обхват на районите, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения е получил предварително одобрение от Съвместния изследователски център към Европейската комисия и от Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към ЕК. Той е гласуван и от Комитета по наблюдение на 15 януари 2020 г. 

От Министерството на земеделието припомнят, че съгласно европейски регламент всяка държава членка е задължена най-късно през 2019 г. да определи нов обхват на районите, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения.

При тяхното определяне е заложено изискването 60% от земеделската земя да отговаря на поне един от критериите: почви, климат и терен.

Обхватът на районите с природни ограничения е актуализиран от екипи на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“. 

Като база те са използвали Насоките за прилагане на общи критерии за определяне на земеделски райони с природни ограничения, които са разработени от Съвместния изследователски център към Европейската комисия. 

За допълнително прецизиране е приложен критерият „нормална производителност на земята“. 

„В резултат землища, в които поне 60% от земеделската земя отговаря на поне един от критериите и чиято категория е 6-та или по-неблагоприятна, са отчетени като землища, засегнати от съществени природни ограничения, различни от планинските“, обясняват експертите.

Следете темата ТУК.