Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Наръчник за подпомагане на земеделските стопани при кандидатстването им за директни плащания за Кампания 2021 г., съобщиха от пресофиса на ведомството.

Вижте целия документ

В него са разписани основните изисквания за подпомагане  по схемите, както и условията, на които трябва да отговорят стопаните. 
Документът съдържа актуална информация, необходима на стопаните при подаване на заявления за подпомагане и изпълнение на нормативните изисквания по схемите за директни плащания.

Важен момент: Наличието на различните култури и техният дял на полето ще бъде проверено в периода 15 май-15 юли 2021 г. В този период следва да са налични всички култури (или поне ясно различими остатъци от културите), с които изпълнявате изискването за диверсификация. 

През Кампания 2021 всички кандидат-бенефициенти на директни плащания трябва да са активни земеделски стопани и да бъдат регистрирани по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани в областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ). 

Регистрацията трябва да е по постоянния адрес на физическото лице или на едноличния търговец или по адрес на седалището на юридическото лице, въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския стопанин. 
На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция. 

Важен момент: При заявяване на ползваните площи в ИСАК, земеделските стопани ще имат възможност да проверяват дали спазват приложимите за стопанството им изисквания за зелени директни плащания или попадат в изключения, при които не се изисква спазването им.

Изискванията за активен земеделски стопанин не се прилагат по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро. 

Регистрацията като земеделски стопани не се изисква при кандидатстване само по схеми за Преходна национална помощ.
За заявените за подпомагане площи, кандидатите по схемите за директни плащания трябва да имат и валидни правни основания.