Смятате ли, че трябва да се въведе забрана за отглеждане на животни за добив на ценни кожи? Отговор на този въпрос търси Министерството на земеделието в рамките на обществената консултация за новия Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

Опитите да се сложи ред в пасищата продължават

През последните няколко години в Народно събрание са постъпили законопроекти за изменение и допълнение на ЗВД, свързани с въвеждането на забрана за отглеждане на животни за добив на ценни кожи на територията на страната. В тази връзка през 2017 г. Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) организира и проведе кръгла маса с заинтересованите страни и изготви Научно становище (актуализирано няколко пъти до момента) за оценка на риска чрез анализ на информация, свързана с отглеждането на американска норка за ценни кожи в животновъдни обекти у нас 

Съгласно него е разгледано контролираното отглеждане на американска норка и са оценени някои основни рискове:
  • Риск от навлизане и разпространение на популацията в околната среда от фермите за норки – много вероятен и това става много бързо;
  • Риск от трайно установяване на устойчиви популации на американска норка в природата на Република България – много вероятен; 
  • Риск от разпространение на популацията на американска норка в нови райони – много вероятен и видът ще продължи да се разпространява и бързо да колонизира райони, които все още са останали незаети;
  • Риск от замърсяване на околната среда;
  • Риск за общественото здраве и здравето на животните, по отношение на заболявания, в това число и зоонози, от които боледува и пренася американската норка и които могат да представляват риск за здравето на хората, селскостопанските и дивите животни;
  • Риск за благосъстоянието на норките, отглеждани във ферми, тъй като те са диви животни.

Пълна забрана за отглеждане на животни за ценни кожи в Европейския съюз са въвели: Великобритания (през 2000 г., в сила от 2003 г.), Австрия (от 2004 г.), Нидерландия (от 1995 г. за лисици, от 1997 г. за чинчили, забраната за норки ще влезе в сила през 2024 г.), Словения (в сила от 2015 г.), Хърватия (в сила от 2017 г.) и Чехия (в сила от 2019 г.). В Унгария са разрешени само фермите за чинчили и зайци. В Испания предстои фермите за норки да бъдат затворени. Списъкът на държавите членки, забранили производството на ценни кожи, междувременно се е разширил с Люксембург и Белгия (последните 17 ферми за норки във Фландрия ще бъдат закрити през 2023 г.). Извън ЕС, забрана за отглеждане на животни за ценните им кожи е въведена в Сърбия, Босна и Херцеговина и Северна Македония

Страни като Германия, Швеция и Швейцария възприемат друг подход. Те не забраняват пряко дейността на фермите, но въвеждат много високи изисквания за отглеждане на животните, което прави бизнеса нерентабилен. Така, въпреки че в Германия новите изисквания за хуманно отношение към животните влизат в сила през 2022 г., още през април 2019 г. е затворила последната останала ферма за ценни кожи. В Япония последната ферма за ценни кожи е закрита през 2016 г. Към настоящият момент действащи ферми за отглеждане на норки има в Дания, Франция, Гърция, Италия, Литва, Нидерландия, Испания, Швеция, Полша и Латвия.