Декларация 87Б е базисен документ, който дава информация за основанието за заявяване на необходимост от компенсация, поясниха за Агри.БГ от Министерството на земеделието във връзка с държавната „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

Публикуваме пълните отговори, които получихме, относно правилата за кандидатстване и по-специално защо липсата на Декларация 87Б е основание да не бъдат приети документите на някои пчелари.

Ако пчелар не е подал декларация 87Б, но има протокол за пострадали пчелни семейства, има ли право да кандидатства?

Това е специфична по своя характер помощ, която се предоставя само на земеделски стопани – пчелари, претърпели загуба на пчелни семейства заради настъпило неблагоприятно климатично събитие „тежка суша“, което може да бъде приравнено на природно бедствие. В тази връзка се изискват документи, които трябва да дадат увереност при разходване на бюджета. Същата не представлява държавна помощ от типа de minimis.

Административната проверка за установяване броя на пчелните семейства се извършва на база данните, вписани в Интегрираната информационна система (ИИС) на Българската агенция по безопасност на храните. Декларация Образец ЗХОЖКФ – 87Б е единственият документ, чрез който се извършва актуализация в ИИС на БАБХ на броя пчелни семейства, отглеждани в обекта, и е задължение на собствениците/ползвателите на животновъдни обекти, съгласно чл. 132, ал. 1, т. 21 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). 

По този начин собствениците/ползвателите или отговорните лица на пчелините по официален път и с деклариране под отговорност информират компетентния орган БАБХ за броя на отглежданите пчелни семейства към конкретна дата.

Протоколът за извършен профилактичен преглед (Образец ЗХОЖ-27А) по същество удостоверява събитието на прегледа (брой на прегледани, отпаднали и съмнителни за заболяване семейства) от страна на регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ обекта, и представлява елемент, посочващ причината за отпаднали/загинали пчелни семейства. 

За корекция на броя на пчелните семейства в ИИС на БАБХ за конкретен обект законодателството изисква подаване Декларация Образец ЗХОЖКФ – 87Б, без която няма да бъде коректна административната проверка (при съпоставяне на броя отпаднали пчелни семейства в протокола и в ИИС на БАБХ).

В тази връзка при подаване на Заявление за издаване на Констативен протокол по държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“ (Образец ЗХОЖ - 229) се изискват и двата документа.

За получаване на подпомагане по линия на държавната помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери се изисква подлежащите на подпомагане да изпълняват изискванията на ветеринарномедицинското законодателство и подзаконовите му нормативни актове.

Има ли изискване за минимален процент на загуба на пчелни семейства, за да се кандидатства?

Тъй като пчелното семейство в случая се явява основно средство за производство, размерът на материалните щети се определя на базата на загиналите пчелни семейства през зимата и пролетта на 2021 г. от неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие – „тежка суша“ през 2020 г. 

Пчеларите ще имат право да кандидатстват за компенсация, в случай че минималната загуба на пчелни семейства в един пчелин е в размер на 30 и повече процента.

Издават ли служителите на ОДБХ писмен отказ, че документите на кандидата няма да бъдат приети заради липсата на декларация 87Б?

Служителите на ОДБХ няма да издават писмен отказ за неприемане на документи.