На 20 май Европейската комисия прие дълго чаканата и будеща много въпроси Стратегия „От фермата до трапезата“. Тя е част от Зелената сделка, която, от своя страна, определя как Европа да стане първият неутрален за климата континент до 2050 г.

ЕК прие „От фермата до трапезата“: 20% по-малко торове, 50% по-малко пестициди

Появиха се конкретни цифри и проценти, с които Стратегията си поставя амбициозни цели. Така например с 50% следва да се намали употребата на пестициди, с поне 20% – използването на торове, с 50% – продажбите на антимикробни средства, използвани за отглеждането на стопански животни, както и 25% от земеделската земя да се задели за биологично земеделие.

Фермерите все още недоумяват как тази Стратегия ще бъде обвързана със субсидиите, които ще получават през новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП). С въпроса какви зелени мерки смята да предложи България в своя национален стратегически план, се обърнахме към експертите на Министерството на земеделието. Ето и техният отговор:

„Реформата за ОСП, предложена от Комисията през юни 2018 г., въвежда базиран на резултати подход, който отчита местните условия и нужди. 

Европейската комисия съобщи, че законодателното предложение за ОСП от 2018 г. е съвместимо с амбициите на Зелената сделка, които бяха представени през декември 2019 г. В тази връзка предложението за законодателна рамка за новата ОСП предоставя достатъчно инструменти за адресиране на целите.

ОСП ще продължи да бъде ключов инструмент за подпомагане на земеделските стопани в прехода им към устойчиви продоволствени системи. Устойчивостта е заложена в предложението за реформата й. 

Създава се връзка между предоставяното подпомагане (субсидиите) и законодателството в областта на околната среда, климата и безопасността на храните. 

С новите „еко-схеми“ ще се предложат и финансови средства за стимулиране на устойчиви земеделски практики. 

ЕК идентифицира нужните стъпки, за да бъде бъдещата ОСП напълно съвместима със Зелената сделка и нейните стратегии. Такива са „От фермата до трапезата” и Стратегията за биоразнообразие. 

Преди държавите членки да подадат проектите на стратегическите си планове, Комисията ще отправи препоръки към всяка една от тях по деветте конкретни цели на ОСП. 

Ще се обърне специално внимание на изпълнението на целите, заложени в Зелената сделка, както и на целите, които трябва да се постигнат до 2030 г. съгласно Стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното разнообразие.

Основните инструменти, с които ще бъдат адресирани целите на Зелената сделка, са условността (изискванията за кръстосано съответствие), еко-схемите и интервенциите за околна среда и климат в рамките на ЕЗФРСР. 

Условността (минимални изисквания за получаване на пълния размер по СЕПП) ще свързва плащания за площ и на глава животно спрямо минимални изисквания за опазване на околната среда. 

Новите „еко-схеми” ще имат за цел да възнаградят фермерите, които спазват устойчиви земеделски практики. Рамката за развитие на селските райони също включва екологични и климатични ангажименти за управление, които имат за цел да компенсират фермерите и други бенефициери за това, че се ангажират доброволно да прилагат устойчиви практики. 

Съгласно предложенията за ОСП, минимум 30% от средствата за развитие на селските райони ще бъдат заделени за интервенции по ОСП, които адресират специфични екологични и климатични цели. 

Към момента в рамките на Съвета и Европейския парламент се обсъждат и детайлите по зелената архитектура на ОСП.“

За финал от Министерство на земеделието уверяват, че ще проведе широк дебат със заинтересованите страни относно стратегическия план и по-специално дейностите за опазване на околната среда и климата и целите на Зелената сделка.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.