Министерството на земеделието представи пред бранша Проект на идентифицирани потребности за новата ОСП 2021-2027г. Това стана по време на видеоконферентна среща с представители на браншови асоциации в сектор „Земеделие“, съобщиха от ведомството.

Министерството: Няма да има риск от прекъсване в плащанията

Тези потребности бяха идентифицирани на базата на трите SWOT анализа, изготвени от научни институти у нас. Първият анализира състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Вторият е за околна среда и климат, а третият – социално-икономически SWOT анализ за развитието на селските райони.

Следваща стъпка е изготвяне на Националния стратегически план от работната група към агроминистерството. За целта представителите на бранша следва да бъдат активни и да дават предложения по качения за обществени консултации документ, призовават от МЗХГ. 

По график проектът на Стратегическия план трябва да се представи пред ЕК до края на годината.

Представените пред бранша идентифицирани потребности ще послужат за изготвяне на интервенциите в Стратегическия план. А какви точно са те:

•    Сближаване на доходите на земеделските стопани със средното равнище на доходи в другите сектори в икономиката;
•    Повишаване на конкурентоспособността на стопанствата в чувствителните сектори;
•    Подобряване на пазарния достъп на малките земеделски стопанства и нивото на организираност на земеделските производители.
•    Смекчаване на последиците от изменението на климата, защита на биологичното разнообразие и подобряване на екосистемните услуги;
•    Привличане на млади фермери и улесняване развитието на бизнеса в селските райони;
•    Насърчаване на заетостта и развитие на устойчиво горско стопанство;
•    Насърчаване на производството и потреблението на биологични продукти;
•    Повишаване на професионалната квалификация на предприемачите и заетите лица в селскостопанския отрасъл чрез трансфер на знания към специфичните секторни особености.

По време на срещата стана ясно още, че Министерството е на финала на разработването на „Зелен наръчник“, а заедно с него ще бъде публикувана и предварителната условност „Кръстосано съответствие“. 

„Наръчникът ще включва всичко, което виждаме като възможни интервенции, както и всички предложения, които сме получили до момента от бранша. Той е изпратен за съгласуване на Аграрния университет в Пловдив и на Тракийския университет в Стара Загора. Искаме да направим опростени схеми и мерки за кандидатстване в следващия програмен период, които да са лесно проверими“, поясни  заместник-министър Вергиния Кръстева. 

Проектът на идентифицирани потребности за новата ОСП ще бъде качен на сайта на Министерството. От бранша ще могат да изпращат бележки и предложения по него до 22 юли 2020 г.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.