За шест месеца Тематичната работна група (ТРГ) за изработване на Стратегическия план успя да се събере 11 пъти. Следващото им онлайн заседание е предвидено за 15 февруари.

Обвързана подкрепа: Министерството обеща новости в регистъра на трайните насаждения

В дневния ред тогава се очаква да бъдат представени три напълно нови интервенции, които ще бъдат прилагани след 2022 г. Те ще бъдат финансирани по Първи стълб като директно плащане, необвързано с производството.

•    Екосхема за биологично земеделие (земеделски площи);
•    Екосхема за биологично земеделие (селскостопански животни);
•    Схема за обвързано с производството подпомагане на доходите – плодове до встъпване в плододаване.

Първите две екосхеми ще важат за биологични фермери, които са преминали периода на преход. Министерството на земеделието предвижда едногодишни ангажименти, като за площите подпомагането ще е на хектар като добавка към основното подпомагане на доходите за устойчивост (досегашната Схема за единно плащане на площ (СЕПП), а за животните – на животинска единица за допълнителните разходи и пропуснатите приходи.

Третата схема засяга нови овощни насаждения, които все още не плододават. Подпомагането ще се отпуска под формата на годишно плащане на хектар, като бенефициентите трябва да докажат, че са използвали сертифициран посадъчен материал.

Следобедната програма включва обсъждане на вече представени интервенции, които обаче са актуализирани с бележки от бранша:

•    Екосхема за засилена диверсификация на културите, поддържане на междуредията на трайните насаждения и екстензивно поддържане на постоянно затревени площи с пасищни животни;
•    Схеми за обвързано с производството подпомагане за животни;
•    Схеми за обвързана с производството подпомагане за плодове и зеленчуци;
•    Схема за протеинови култури.

По екосхемата за диверсификация земеделското министерство приема становището на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) за включването като допустими култури на многогодишни ароматни и медицински растения, както и идеята на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я) като допустима дейност да се приеме оставяне на мулч при резитба на трайни насаждения.

В схемите за обвързано с производството подпомагане за животни също има леки промени. Вдига се възрастовата граница на допустимите биволи и месодайни говеда, а се намалява изискването за раждания. Според последния вариант допустимите за подпомагане крави трябва да имат най-малко 0,7 раждания ( а не 1 раждане, както беше първоначалното предложение) на допустими за подпомагане животни в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване.

В късните следобедни часове на 15 февруари ще се обсъждат отново проект на актуализирани интервенции, но този път финансирани по втори стълб:

•    Сътрудничество за къси вериги на доставки и местни пазари;
•    Професионално обучение и придобиване на умения;
•    Подготовка и изпълнение на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg