Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е получила близо 20 млн. лв. приходи от таксите за дезинфекция, които частници събират по границите ни, които са външни за ЕС. 

Дезинфекцират по границата с Турция и Гърция заради АЧС

Парите са от таксите, събирани за така наречения златен гьол – яма с дезинфектант, през която моторните превозни средства задължително трябва да преминат на граничните контролно-пропускателни пунктове при влизане на територията на България.

Това стана ясно от отговор на министър Десислава Танева на парламентарен въпрос от депутатите Иван Иванов и Христо Проданов. Те попитаха защо частна фирма извършва дезинфекцията на моторни превозни средства и какви са приходите от тази дейност за държавния бюджет.

„Постъпилите приходи по сметките на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) от събраните такси в лева и валута (евро) от дезинфекция на моторни превозни средства на граничните контролно-пропускателни пунктове за 2017 г. и 2018 г. са общо 19 955 423,23 лева. Същите участват във формирането на приходната част на бюджета на БАБХ“, се казва в отговора на Десислава Танева.

Тя обяснява, че по силата на Закона за ветеринарномедицинската дейност БАБХ само контролира извършването на дезинфекцията и не е в нейните задължения сама да извършва тази дейност, върху която трябва да упражнява надзор. 

Десислава Танева: „Няма законова пречка дезинфекцията да се извършва от външна фирма.“

Министърът допълва, че БАБХ не разполага с необходимите ресурси самостоятелно да извършва дейността по дезинфекция и дезинсекция на ГКПП. В Агенцията по храните няма такова звено, на което да бъдат възложени задълженията.

„В бюджета на БАБХ не са предвидени средства за провеждането й – в това число закупуване на дезинфекционни препарати, наемане на допълнителен персонал, поддържане на инфраструктурата и съоръженията и други“, отбелязва министър Танева.

Тя се спира и на предисторията. Преди възлагането на дейността на частна фирма БАБХ е имала сключени граждански договори за тази дейност. След проверка от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ обаче е трябвало тази практика да бъде прекратена. 

„Договорът, сключен с фирмата-изпълнител, и изпълнението му са били обект на проверка от държавните компетентни органи – прокуратура и полиция, при която са издадени постановления за липса на нарушения“, отбелязва Десислава Танева.

След спиране на дезинфекцията през 2015 г. в БАБХ е получено писмо от Генералния директор на Генералната дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ към Европейската комисия.

В него на българските ветеринарни власти е обърнато внимание за спряната дезинфекция на автомобилите, които влизат у нас с Турция.

Десислава Танева: „Извършването на дезинфекцията е една от мерките за биосигурност, имайки предвид влошената епизоотична ситуация по отношение на заразните заболявания в Република Турция.“

Обслужването и парите от „златния гьол“ периодично стават обект на скандали от 2013 г. досега. През този период е имало проверки, но не са предприети действия за създаване на държавно звено, което да поеме тази важна за биологичната сигурност дейност и да печели от това.

Леките автомобили плащат за дезинфекцията по 5 лв., като от тях 4 лв. са държавната такса. За камионите сумата е значително по-висока.