Сегашната Методиката за определяне на цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“ ще бъде променена преди началото на новия активен сезон. Идеята е заплащането на постоянния компонент на цената да бъде еднократно – само при първата поливка.
 
 
Това стана ясно от писмен отговор на министър на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, изпратен до парламента в отговор на въпрос от народните представители от „БСП за България“ Виолета Желева и проф. Светла Бъчварова.
 
Депутатите припомниха, че на 20 януари тази година правителството прие новата методика, в резултат на която земеделските стопани платиха „изключително висока цена на поливка“. 
 
„Считате ли, че са необходими действия за преразглеждане и промяна на ценовата политика за изчисляване на таксите за поливки? Ще предложите ли промяна в методиката?“, попитаха народните представители.
 
 
В отговора си министър Порожанов отбеляза, че от тази година се прилага двукомпонентна тарифа с постоянен компонент – цена за обслужване, която покрива постоянните разходи по доставка на вода на база площ, и променливи разходи – цена за реално използвани обеми вода.
 
„С цел да бъдат облекчени земеделските производители се изготвя анализ на Методиката за определяне на цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“, като се провеждат срещи с тях на тази тема. През изтеклия поливен сезон производителите заплащаха постоянна цена на база декар в началото на сезона и част от постоянните разходи при всяка следваща поливка. Анализът показа, че този подход не е особено благоприятен при отглеждането на култури, изискващи многократно подаване на вода“, посочва министърът.
 
„Предвижда се промяна в Методиката за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“ по отношение на заплащане на постоянния компонент, като това да става еднократно, само при първа поливка“, обяснява Румен Порожанов.
Независимо от установените проблеми, неговата оценка е, че прилаганата от тази година методика предоставя гъвкав, прозрачен механизъм за изчисляване на цената на доставената вода до земеделските производители.
 
„Новата ценова политика преодолява недостатъците на действащата до 2017 г. и се основава на специфични за културите норми“, смята министърът.
 
„Преминаването от система на ценообразуване въз основа на нормативно определени размери на цените за съответните култури към система за ценообразуване на база потребление на вода ще доведе до възстановяване на разходите за водни услуги, което допринася за постигане на екологичните цели, като спестяване на вода и ефективност с цел постигане на устойчивост“, допълва той.