Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители е 240 лв. на основание на чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2014 г., се посочва в становище на Министерството на финансите, подписано от изп. директор на НАП.

 

Във връзка със ЗБДОО за 2014 г., Законът за бюджета на НЗОК и промените в Кодеска за социално осигуряване, които са в сила от 1 януари 2014 г., от МФ информират още, че с чл. 8 от ЗБДОО са определени следните размери на месечния осигурителен доход: минималният размер на месечния осигурителен доход за календарната година е по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно приложение 1 към чл. 8,, ал. 1, т.1 на ЗБДОО.

 

За самоосигуряващите се лица, съгласно облагаемия им доход за 2012 г., минималният месечен размер на осигурителния доход


до 5400 лв. е 420 лв.
от 5400.01 до 6500 лв. - 450 лв.
от 6500.01 до 7500 лв. - 500 лв.
над 7500 лв. - 550 лв.

 


Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за започналите дейност през 2013 и 2014 г., е 420 лв.

 

От МФ посочват още, че максималният месечен размер на осигурителния доход е увеличен спрямо 2013 г. от 2200 лв. на 2400 лв. (промяната е в сила от 1 януари 2014 г.).

 

В промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2014 г., е записано създаването на нова ал.5 към чл. 7 от КСО, съгласно която при наличието на няколко публични задължения самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал.9 могат да заявят по ред, определен с наредбата (чл.5, ал.6) кои задължения за осигурителни вноски за ДОО погасяват. В този случай чл. 169, ал. 4 от ДОПК не се прилага.

 

Лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО са съпрузите на лицата, регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители, които с тяхно съгласие участват в упражняваната трудова дейност. Към становището е приложена таблица за размера и разпределението за 2014 г. на осигурителните вноски.

 

Пълният текст на становището и приложената таблица

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!