От днес, 9 ноември до 11 декември 2015 г. се приемат заявления за кандидатстване по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Чрез подмярката ще бъдат подпомогнати дейности, свързани с подготовката на стратегии за местно развитие.
 
Допустими за финансиране са местни партньорства или местни инициативни групи (МИГ), които не са прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007 – 2013 г. и местни партньорства или МИГ, прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007 – 2013 г. на територията или на част от територия, за която се кандидатства. За първия вид бенефициенти максималният размер на финансовата помощ е в размер до левовата равностойност на 30 000 евро, а за бенефициентите, прилагали подхода ЛИДЕР през предишния програмен период - до левовата равностойност на 25 000 евро.
 
Бюджетът по поканата е в размер на левовата равностойност на 3 045 098,47 евро.
 

Заповед за откриване на втори прием по подмярка 19.1

 

Покана за откриване на втори прием по подмярка 19.1
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!