Месец юни дава край на директните плащания – както на изплащането на схемите и мерките за Кампания 2022, така и на подаването и редактирането на заявления по интервенциите за Кампания 2023. В движение се приемат и редактират наредби, свързани с новите правила за подпомагане, допълват се функционалности на електронните системи и бутонът за приключване на заявлението все още не е активен.

Всичко за Кампания 2023

Стопаните очакват така важното доплащане по СЕПП, по обвързано подпомагане и по Украинската помощ. Все още нищо не се чува за държавната помощ за унищожени животни и пчелни семейства, която трябваше да бъде изплатена до 21 април, както и за плащанията по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“, които пчеларите чакат. 

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)


До 10 юни се очаква окончателното плащане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). На 6 декември 2022 г. Разплащателната агенция направи първия транш от 660 972 103 лв. на 54 067 стопани. Изчисленията бяха извършени по индикативна ставка от 194,29 лв./ха. Окончателната ставка по СЕПП за Кампания 2022 ще бъде определена със заповед на министъра на земеделието, след като бъде актуализиран слоят „Площи, допустими за подпомагане“.

Схема за млади земеделски стопани


До 10 юни е индикативният период за плащане по Схемата за млади земеделски стопани. За сравнение миналата година то бе направено на 13 юни, когато ДФЗ преведе 2 517 765 лв. на 3 746 стопани, които са декларирали площи по СЕПП. 

Схема за дребни земеделски стопани


Между 10 и 20 юни кандидатите по Схемата за дребни земеделски стопани би трябвало да получат своето подпомагане. За миналогодишната кампания 2248 дребни земеделски стопани бяха подпомогнати с над 2,4 млн. лв. на 17 юни.

Мярка 14 за хуманно отношение на говеда, биволи, овце и кози


През юни стопаните, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“, могат да очакват финансова помощ. Тя се изплаща поетапно – след приключване на всички проверки. Първите плащания миналата година започнаха на 3 юни. Обработката на подадените заявления се извършва децентрализирано, което означава, че стопаните могат да получат допълнителна информация в областните дирекции на Фонда.

Кампания 2023 за директни плащания


До 30 юни стопаните имат шанс да подават и редактират заявленията си за подпомагане за Кампания 2023 и то без санкции. Министерството на земеделието предложи удължаване на срока от 5 юни на 30 юни. Проектонаредбата бе публикувана за обществено обсъждане на 12 май и впоследствие обнародвана на 2 юни.

Доплащане по обвързаното подпомагане


Заради проверки ДФЗ до последно изчиства плащанията на фермерите, кандидатствали за обвързано подпомагане. На 30 март тази година 12 470 производители на плодове и зеленчуци вече получиха близо 79 млн. лв. за Кампания 2022.

Изчистване на Украинската помощ 


До 9 юни би трябвало да бъдат доизплатени първите 50% от „Помощта в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. На 28 април Фондът преведе 175 626 718 млн. лв. на 34 873 земеделски стопани с приключили административни проверки. Общият бюджет е 213 млн. лв., като остатъкът се очаква след допълнителния прием, който се проведе между 15 и 19 май.

Агроекология и климат

 

До 10 юни растениевъди могат да очакват подпомагане по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“. При необходимост в същия период ще се извърши и доплащане по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“. Първите плащания за Кампания 2022 по други 4 направления на мярка 10 "Агроекология и климат" бяха направени на 29 март.

Биологично земеделие

 

До 10 юни е планирано изплащане на субсидиите по отделните направления на мярка 11 „Биологично земеделие“. Миналата година първите 8,3 млн. лв. бяха наредени по сметките на 1 024 биопчелари на 20 май. Последваха плащания по направление „Биологично растениевъдство“ в размер на над 23 млн. лв. и още 464 195 лева за биологично отглеждане на животни. 

Заявления за плащане по мерки 10 и 11

 

Отворен е приемът на заявления за продължаващи ангажименти по мерки 10 „Агроекология и климат“ и 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР. Заявления за плащане се приемат в Общинските служби по земеделие заедно със заявленията за директни плащания за Кампания 2023.

Данъчна кампания


До 30 юни земеделските стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите. Това е срокът, в който фирмите трябва да декларират и корпоративен данък съгласно чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

Застраховане на земеделска продукция

 

До 9 юни продължава кандидатстването по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ е 23 юни. Договорите ще бъдат сключени до 20 работни дни след предоставяне на полиците, а средствата ще се изплатят до 10 работни дни след сключване на договора с Фонда. Финансовият ресурс за 2023 г. е 3,5 млн. лв.

Зимни пръскания

 

До 30 юни ДФЗ ще изплати финансовата помощ по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Стопаните трябваше да отчетат направените разходи и да представят документи за закупените и приложени продукти за растителна защита до 19 май.

Сертифициране по GLOBAL G.A.P.

 

Предстои прием на заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G.A.P. Утвърденият финансов ресурс за 2023 г. е 100 000 лв. Помощта се предоставя за максимален период от пет години и е ограничена до 1 500 лв. с включено ДДС на бенефициер годишно и до 6 000 лв. на група или организация годишно.

Контрол на доматения миниращ молец


Предстои прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“. Бюджетът е 500 000 лв. Размерът на помощта е до 100% от разходите за закупуването и прилагането на продукти за растителна защита, но не повече от 3 500 лв./ха.

Манов мед


Очаква се прием за помощ по de minimis за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на качеството на защитено наименование за произход „Странджански манов мед“/„Манов мед от Странджа“. Утвърденият финансов ресурс е 18 000 лв., а помощта за производител е 1800 лв. с ДДС.