Месец май започва празнично за всички българи. За фермерите обаче той продължава да носи големи очаквания за полагащите им се директни плащания. Въпреки призивите на мнозина, засега Индикативният график не е актуализиран и остава сякаш в сферата на добрите пожелания.

Четете още: Искане: Таванът на de minimis да се увеличи до 50 000 евро

Стъпили с един крак в забавената Кампания 2023, с другия вече може да прекрачите прага на Кампания 2024. Може да очертавате площите си, да заявявате животни и схеми за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Имайте предвид обаче, че може да подавате заявления, без да ги приключвате, в общинските служби по земеделие. Съгласно проекта за изменение на Наредба 4 от 2023 г. новата кампания за директни плащания приключва на 24 юни. За тази година се прави изключение от правилото за намаление от 1 % за всеки работен ден на съответното директно плащане при подаването на заявление за подпомагане след крайната дата за подаване и редактиране.

Междувременно отбележете си останалите срокове, които да не пропускате нито вие, нито администрацията.

Първи транш по Украинската помощ за 2024 г.

 

До 15 май беше изместен срокът за изплащане на т.нар. Украинска помощ. За съжаление, първоначално посочената дата 22 април мина и замина, оказвайки се, че средставата не са съвсем осигурени. След среща с браншови представители управляващите обещаха до 15 май да бъдат изплатени близо 300 млн. лв. на близо 52 хиляди земеделски стопани. Малко над 200 млн. лв. са от преструктуриране на средства на Държавен фонд "Земеделие", а останалата част ще бъде осигурена от националния бюджет.

Агроекологични интервенции

 

До 30 април бе предвидено да бъдат преведени средствата на стопаните, заявили интервенции „Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство (ОМП)“ и „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (Паша)“. Останалите четири агроекологични интервенции би трябвало да бъдат платени в периода до 20 май. Става дума за: Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия; Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство; Насърчаване на естественото опрашване и Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии. Седмото направление за Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност (ХЖ-АМР) е планирано за периода между 10 май и 20 юни.

Основно плащане на площ

 

До 10 май ще бъде направено окончателното плащане по основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ). В края на март бе одобрен окончателният специализиран слой „Физически блокове”, включващ и площите, подходящи за косене, за Кампания 2023 г. Одобрен е също обхватът на слой „Постоянно затревени площи“ за 2024 г. Заповедите подлежаха на оспорване пред съответния административен съд до 12 април.

Екосхеми

 

До 31 май се очаква да бъдат разплатени парите по новите 8 екосхеми (досегашните зелени директни плащания (ЗДП). Това са: Екосхема за биологично земеделие (селскостопански животни) (Еко-БЖ); Екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура (Еко-БРЕИ); Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП); Екосхема за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП); Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения (Еко-ТН); Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП); Екосхема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми (Еко-ГТ); и Екосхема за разнообразяване на отглежданите култури (Еко-РОК).

Биологични интервенции

 

До 31 май са планирани плащания и по 4-те направления в сектора: Биологично растениевъдство (БР), Биологично растениевъдство в преход (БРП), Биологично пчеларство (БП) и Биологично пчеларство в преход (БПП). Оторизациите по тези интервенции обаче ще станат факт, едва след като бъдат извършени всички необходими проверки за биологичното състояние на стопанствата. За сравнение миналата година ДФЗ изплати над 51 млн. лв. на 3 035 стопани по мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2022 г. на 22 юни.

Плащане за памук

 

До 30 април бяха планирани плащанията по интервенцията „Специално плащане за култура – памук“. Преди година 56 памукопроизводители получиха близо 2 млн. лв. за Кампания 2022 на 27 април.

Млади стопани

 

До 30 април следваше да бъдат наредени субсидиите по интервенцията „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани (МЗС)“. Преди година ДФЗ преведе 2,4 млн. лв. на 3 202 млади стопани на 13 юни 2023 г. 

Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци

 

До 31 май финансова подкрепа ще получат стопаните, заявили интервенцията за „Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци“ (ПиЗ). За сравнение плащанията към овощарите и зеленчукопроизводителите винаги са били правени през месец март - за Кампания 2021 на 11 март 2022 г. и за Кампания 2022 на 30 март 2023 г. 

Зимни пръскания

 

До 31 май следва да бъдат изплатени средставата по държавната "Помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период". Заявления се приемаха до края на месец април. По информация на Съюза на дунавските овощари между 13 и 30 май се очаква нов извънреден прием на заявления за зимните пръскания.

Данъчна кампания 2024

 

До 1 юли земеделските стопани, регистрирани като фирма или еднолични търговци, подават данъчните си декларации по електронен път, по пощата и в офисите на НАП. Това е и срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък съгласно чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

Застраховане на селскостопанска продукция

 

До 31 юли земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. За тази година утвърденият бюджет е 3 млн. лв. Максималната подкрепа от ДФЗ е до 70% от премията, а за зърнени култури - до 50%.