Управляващият орган на ПРСР обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Заповедта е публикувана на сайта на МЗХГ на 30 ноември.

Слушайте в AgriПодкаст: Ще оправим ли БАБХ, ако я пратим на Луната?

За подпомагане могат да кандидатстват:

•    физически лица навършили 18 години;
•    еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон и;
•    кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Общият бюджет по процедурата е 39 116 000 лв. Пълният пакет от документи може да видите ТУК.

Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСУН 2020. За целта е нужен Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Потенциалните кандидати трябва да се регистрирани земеделски производители и притежават стопанството със стандартен производствен обем (СПО) между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро включително. 

Максималният размер на средствата за един кандидат е до 30 хил. лв., като изплащането им ще се извършва на два етапа. Първото плащане ще бъде на стойност близо 20 хил. лв. до два месеца след сключване на административния договор. Окончателното плащане ще се извърши след точна реализация на бизнес плана, което ще се удостовери с проверка на място от ДФЗ.

Национална служба за съвети в земеделието дава безплатни консултации, включително изготвяне на бизнес планове по подмярката. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок на [email protected].

Проектни предложения се подават до 17:30 часа на 2 март 2022 г.