7.5 млн. евро са предвидени в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за реклама на българските вина на трети пазари. Мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави“ от Програмата, обаче, е приложима за вина със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) или за сортови вина. Всеки кандидат за финансиране по мярката избира как и по какъв начин да изразходва средствата за популяризиране на продукцията си.

 

Пари за реклама на пазарите от ЕС не са предвидени по програмата, тъй като тези пазари са вътрешни за общността. От ДФЗ предупреждават, че няма да се финансира например създаване и развитие на търговска марка, както и няма да се подпомагат дейности, които са получили финансиране съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни.

 

Срокът за изпълнение на промоционалните проекти не може да надхвърля 3 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ за одобрен кандидат в дадена трета страна. При обосновано искане от страна на ползвателя подпомагането може да бъде подновено еднократно за период не по-дълъг от две години. Максималният размер на финансовата помощ по мярката е до 80% от стойността на допустимите разходи (до 30% национално съфинансиране и до 50% финансиране от ЕФГЗ).

 

Кандидатите за подпомагане участват във финансирането с не по-малко от 20% от стойността на допустимите разходи. Не подлежат на национално съфинансиране проекти, насочени към популяризирането на търговски марки. В тези случаи кандидатите участват във финансирането на предложените от тях проекти с не по-малко от 50% от действителните разходи. Държавен фонд „Земеделие“ контролира изпълнението на одобрените промоционални проекти чрез извършване на административни проверки и проверки на място.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!