От 14 януари 2020 г. е в сила ново изменение на Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. В измененията влиза и новата мярка от Националната програма - „Събиране на реколтата на зелено“, която се обсъждаше от есента. 

Танева: Гроздето е с 20% по-малко, но е по-качествено

Събиране на реколтата на зелено представлява пълното отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната площ се намалява до нула.

Това е кризисна мярка, която ще се прилага в случай на прогнозиран дисбаланс на пазара в лозаро-винарския сектор с цел стабилизиране на равновесието между търсенето и предлагането в сектора. 

Финансовата помощ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ ще се предоставя като обезщетение с фиксиран размер за хектар и няма да надвишава 50 на сто от сумата на преките разходи за операциите по отстраняването на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от отстраняването. 

Друго важно измениение е по мярка „Инвестиции в предприятия“, където максималният размер на помощите се увеличава. 

Предвидено е подпомагане за дейности по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сграда, предназначена за: производство, контрол на качеството, съхранение и предлагане на виното, както и подобряване на инфраструктурата в предприятието.

Създаването на изцяло нови предприятия не е обект на подпомагане по мярката. 

Поради разширения обхват на допустимите дейности по мярка „Инвестиции в предприятия“ е увеличен и максималният размер на помощта по един проект от 600 000 евро на 800 000 евро, а максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат за целия период на Националната програма от 1 500 000 на  2 000 000 евро.

 Ето и другите промени:

По мярка „Застраховане на реколтата“ 
 Приемът ще е от 1 май до 30 юни всяка година, като този период е съобразен със застрахователната практика в лозаро-винарския сектор.

Премахнато е изискването за предоставяне на цифрови географски данни за застрахованите площи, тъй като тази процедура утежнява прилагането и не е предвидена в европейското законодателство. 

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ 
Максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е намален от 3 000 000 лв. на  1 500 000 лв., респективно и максималният размер на подпомагането за един кандидат в рамките на целия програмен период – от 6 000 000 лв. на 4 500 000 лв. 

По мярка „Популяризиране в трети държави“ 
Предвидено е изискването за пазарен дял да бъде относимо само към професионалните организации, организациите на производители и асоциациите на организации на производители, да бъде намалено от 10% на 6% и да бъде условие за допустимост по мярката. 

За търговските дружества е предвидено като условие за допустимост делът на приходите им от дейността в лозаро-винарския сектор да бъде минимум 50% от общите приходи на фирмата. 

Облекчена е и цялостната процедура по оценяване на промоционалните проекти, като е заличено изискването за разглеждане на проектите от Комисия за оценка на проектите.