КЗК отмени като незаконосъобразно решение на министъра на земеделието и храните, с което е открита процедура за определяне на Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит на Разплащателната агенция на Република България за четири финансови години, включващи периода 16 октомври 2014 г. – 15 октомври 2018 г.
[news]

Производството по преценката за законосъобразност на процедурата е образувано по жалба на „Делойт България“ ЕООД. 
 
В хода на проучването КЗК установи, че на първо място възложителят се е позовал на Насоките на Европейската комисия, но не ги е предоставил в техническата спецификация, което се явява съществен недостатък. Така участниците са били принудени да подпишат декларация, че ще се съобразяват с документ, с чието съдържание ще се запознаят впоследствие. С допуснатия пропуск в документацията за потенциалните участници не е възможно да спазят Закона за обществените поръчки, който изисква да се подготвят оферти съгласно одобрените от възложителя условия. 
 
На следващо място, КЗК установи, че методиката за оценка на предложенията не съответства на изискванията на ЗОП и на практика  не дава възможност за обективен избор на изпълнител на обществената поръчка. 
 
Въз основа на тези нарушения КЗК отмени решението на министъра на земеделието и храните, с което се открива процедурата за избор на Сертифициращ орган.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!