Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД за класиране на участниците и  обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР за обект модернизиране и разширяване на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД“.
 
Проучването установи, че оценяването на техническите предложения на участниците по показатели ТП1 – „Технологична последователност на строителните процеси“ и ТП2 – „Управление на риска“ е незаконосъобразно. В случая липсва кратко описание на предложенията на кандидатите, а само предложението на жалбоподателя „Пи Ес Ай“ АД е повече от 100 страници. 
Липсата на кратко описание на техническите оферти на участниците, съответно обосновани мотиви относно поставените оценки, не позволява на КЗК да упражни контрол по законосъобразност на действията на конкурсната комисия и акта за класиране на възложителя. 
 
КЗК връща процедурата от етап оценка на техническите предложения на участниците и за продължаване на същата съгласно закона и мотивите в решението.