Кръстосаните проверки по подадените заявления от земеделските стопани за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2020 приключиха, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Отбележете си сроковете за септември!

В резултат на проверките в 7 467 заявления на бенефициенти са установени двойно декларирани площи в размер на 3 303 ха. За сравнение за Кампания 2019 застъпвания бяха констатирани при 10 992 кандидати с обща площ 5 457 ха.

Информация за установените застъпвания е публикувана в раздел „Справки“, секция „Двойно декларирани площи“ в индивидуалния профил на всеки земеделски стопанин в Системата за електронни услуги на ДФЗ.

С цел намаляване на административната тежест не се налага земеделските стопани да се явяват в областните дирекции на ДФЗ за предоставяне на документи за изясняване принадлежността на двойно декларираните площи. 

При обработката на тези площи Фондът ще ползва данни за регистрирано правно основание, предоставени от Министерството на земеделието (МЗХГ).

До 1 декември 2020 г. е възможно подаване на искания за оттегляне по подадените през Кампания 2020 заявления, като се спазват редът и условията на Наредба № 5 от 2009 г.