Срокът за пререгистрация по Наредба № 3/1999 година за създаване и поддържане на Регистър на земеделските производители, е 28 февруари 2014 год. Той важи за регистрирани земеделски производители от предходни години. Първоначалната регистрация е през цялата година. Когато регистрацията не се извършва лично, лицето което подава документи за регистрация (анкетна карта и анкетен формуляр) трябва да бъде упълномощено и да предостави пълномощно в Общинската служба по земеделие (ОСЗ) и Областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ).

 

Юридическите лица и ЕТ трябва да представят справка от Търговския регистър. Физическите лица трябва да представят карта за идентификация по БУЛСТАТ, ако регистрацията не е първоначална. Всички, които се регистрират със земя е необходимо да представят в ОСЗ документи, доказващи правното основание за ползване на земята (документ за собственост, арендни договори, договори за наем, удостоверение за наследници на собственика – ако земята е наследствена). Когато имота се намира в регулационният план на населеното място анкетния формуляр се заверява от кмет/кметски наместник.

 

Животновъдите и собствениците на пчелни семейства представят анкетните формуляри в ОСЗ след вписване регистрационен номер на обекта (опис на номерата на ушните марки в таблица № 4 от анкетния формуляр - за животновъдите), справка от регистъра, и заверка от официален ветеринарен лекар на Общината. Земеделските производители, регистриращи повече от 10 имота и/или повече от 10 животни с ушни марки, предварително да насят в ОСЗ магнитен носител, на който да се запише анкетният формуляр.

 

След като бъде попълнен на магнитния носител и разпечатан формуляра, се извършва регистрацията. Валидността на анкетните формуляри за представяне в ОДЗ е 30 дни от датата на заверка в Общинска служба “Земеделие”. Регистрацията е валидна до 28 февруари на следващата стопанска година.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!