Вял обучителен семинар със слаб интерес от страна на земеделските стопани и кратка презентация на експертите от Областната дирекция по земеделие се проведе днес във Велико Търново. Той бе част от разяснителната кампания, която МЗХ провежда в страната относно подготовката за Кампанията по директни плащания 2016. В рамките на не повече от половин час бяха засегнати промените в ЗСПЗЗ и предстоящата кампания.

 
Сред акцентите, които представиха директорът на Областната служба по земеделие Йорданка Стефанова и експертът Пенка Стателова бяха:
 
Срокът за пререгистрация на земеделските производители тази година е до 29 февруари, като за да се пререгистрират не трябва да са длъжници по изплащане на т.нар „бели петна“;
 
До 15 февруари се подават всички договори и споразумения за правните основания, за да важат за настоящата година. Ако се подадат след тази дата, те важат за следващата година.  
 
От 1 март и до 15 май 2016 г. ще се извършва заявяването за подпомагане за директни плащания през 2016 г., като посочването на площите за подпомагане може да се извърши в общинската служба по земеделие по местонахождение на площите или по адресна регистрация на лицето. 
 
Схемите за директни плащания за подпомагане, за които се изисква регистрирано правно основание за ползване на площите от регистриран земеделски стопанин са:
схема за единно плащане на площ (СЕПП);
схема за преразпределително плащане;
схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);
схема за млади земеделски стопани;
схеми за обвързано с производството подпомагане;
схема за дребни земеделски стопани;
специално плащане за култура – памук
 
Общинската служба по земеделие е длъжна да регистрира правното основание за ползване на имотите, съобразно представените документи и срока им на действие. 
 
Когато за един имот се представят два и повече невписани в службата по вписвания договори, регистрация се извършва на договора, посочен в подадената от собственика декларация. Ако собственикът не е подал декларация, общинската служба по земеделие уведомява страните по договора за констатирано дублиране на договорите. Върху такъв имот не се регистрира право на ползване поради констатирания спор между повече договори. Ако страните постигнат съгласие и за имота се представи само един невписан договор за ползване, той се регистрира като правно основание за ползване. 
 
Правото на ползване на пасища и ливади от ОПФ и ДПФ е за регистриран животновъден обект с регистрирани пасищни селскостопански животни. Нормите са следните: за имоти от 1 до 7 категория – до 10 дка за 1 животинска единица; за имоти от 8 до 10 категория – до 20 дка за 1 животинска единица. За говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите. Говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от животинска единица; една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица. 
 
До 1 февруари ще се назначат комисии от кмета на съответната община, за да проверят дали съвпадат площите с животните и там, където не съвпадат, те ще бъдат анексирани.