До 31 юли 2020 г. кандидатите по двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ могат да подават заявленията си за одобрение за учебната 2020/2021 година, припомня Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Новият бюджет: 5 млрд. евро са осигурени за преки плащания у нас

Заявителите по схемите могат да подават лично или чрез упълномощено лице заявление за одобрение по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ.

Документи се приемат в съответната областна дирекция на ДФЗ по седалище и адрес на управление на заявителя, а от ведомството припомнят и условията за кандидатстване, на които бенефициентите трябва да отговарят:

•    да нямат изискуеми публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
•    да не са в производство за обявяване в несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;
•    да не са в производство по ликвидация.

„Новите изисквания влязоха в сила с последното изменение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ от 19.06.2020 г.“, припомнят от админстрацията на ДФЗ.