Със Заповед на земеделския министър Иван Иванов в навечерието на Нова година са определени ресорите на неговите четирима зам.-министри, научи Агри.БГ.

Новите правила за фермерите: Хубави или лоши - поне се знае какви са

Последно назначеният от тях Стефан Бурджев ще подпомага министъра при провеждането на националната политика по прилагане на ОСП в областта на директните плащания и кръстосаното съответствие, изготвянето на стратегии, планове и анализи. Също така ще отговаря и за поддържането на кадастралната информация за земеделските и горските територии, както и за дейностите свързани с Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

В ресора на зам.-министър Бурджев влизат още: развъдната дейност; развитието на животновъдството; осъществяване на политиката за национално подпомагане в земеделието; рибарството и горското стопанство; държавната политика в областта на поземлените отношения и комасацията; управление  на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.; държавната политика в Лозаро-винарския сектор и други.

Стефан Бурджев ще организира и контролира дейностите на няколко административни структури към министерството, сред които дирекция „Животновъдство”, дирекция „Държавни помощи и регулации”, дирекция „Поземлени отношения и комасация”, Изпълнителна агенция по лозата и виното, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

За болезненото за родните земеделци напояване ще отговаря заместник-министър Атанас Добрев. Статистическата информация в областта на земеделието, както и координацията и контрола по изпълнението на Стратегическия план, но в частта му за горско стопанство, също попадат в поверените му дейности. Под негов надзор ще бъдат Главна дирекция „Земеделие и регионална политика”, областните дирекции „Земеделие”, а също и отдел „Инвестиции, концесии и хидромелиорации”.

Сектор „Растениевъдство” отива при Иван Христанов. Той ще отговаря за дейностите, свързани с осъществявания официален контрол за качеството и безопасността на храните по цялата верига, граничния, фитосанитарен и ветеринарномедицински контрол.

Христанов ще подпомага министър Иванов и за: провеждането на държавната политика в областта на земеделието и прилагането на ОСП на ЕС; провеждане на политиката на ЕС и на националната политика в областта на биологичното производство, надзора и контрола върху него; дейности, свързани с организирането на активни въздействия върху градовите процеси и други неблагоприятни атмосферни явления; провеждане на държавната политика за развитие на научноизследователската дейност.

Под негов контрол ще бъдат дирекция „Анализ и стратегическо планиране”, дирекция „Растениевъдство”, дирекция „Биологично производство”. Той ще контролира и дирекция „Директни плащания”, както и Държавен фонд „Земеделие” – директни плащания, но след съгласуване със зам.-министър Бурджев, е подчертано в Заповедта. Сред надзираванието от него стуктури попада и Българска агенция по безопаснозт на храните.

Момчил Неков е избран да следи за управлението и изпълнението на ПРСР, международните отношения в областта на земеделието, дейностите, свързани с финансирането на държавния бюджет чрез специални фондове на ЕС и още:

-    Безопасността на фуражите, здравето на животните и растенията;
-    Прилагането на ОСП в областта на пазарните мерки и на организациите на производители;
-    Дейностите, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост;
-    Предоставянето на консултантски услуги, актуална информация и техническа помощ на земеделските стопани.

Неков ще контролира дейностите в дирекциите „Развитие на селските райони”, „Европейска координация и международни отношения”, „Пазарни мерки и организации на производители”, „Политика по агрохранителната верига”, както и дейнотите на ДФЗ, свързани с пазарните мерки и ПРСР.