По сигнал за разораване на пасища край село Видно, община Каварна, Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Варна е издала принудителна административна мярка на всички собственици, чиито имоти попадат в засегнатата територия.

Атрактивни билки по добруджанските полета

Заповедта е за спиране на всички дейности, свързани с обработка на земя, с изключение на паша, коситба и на дейности за възстановяване на природното местообитание „Понто-Сарматски степи“, съобщават от екоинспекцията.

До принудителната стъпка се стигна след поредица от действия през последния месец. Още в средата на април в РИОСВ-Варна пристига сигнал за разораване на пасищата, които са част от защитените степи. Веднага е извършена проверка и първоначално е констатирано, че става дума за 600 дка.

По-късно от екоинспекцията установяват, че след нанасяне на заснетите координатни точки и справка в регистъра на защитените територии и наличната към момента цифрова информационна система за „Натура 2000“, че разораните територии са на площ около 250 дка. 

Експертите не са установили нови разорани или обработени площи през последния месец. За да се изясни случая, от инспекцията издават на 19 май принудителната мярка за спиране на всички земеделски дейности в землището на засегнатата територия на село Видно. 

За проблема е уведомена Районна прокуратура-Каварна с молба за извършване на проверка за наличие на извършено престъпление и установяване на нарушителите.

В случай, че не се установи престъпление, ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение по екологичното законодателство.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие за нарушение на забраните и ограниченията, определени в заповедите за обявяване на защитените зони и техните изменения, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.

Понто-сарматските степи представляват сухо тревно местообитание с видове растения, приспособени към каменисти карстови почви в съчетание със специфичния климат и релеф на Добруджа. На територията на Европейския съюз Понто-сарматски степи се срещат единствено в българската и румънската част на Добруджа. 

По неофициална информация от жители на село Видно пасищата са наети за паша на животни и за това са получавани субсидии. Наемателят е имал задължение да ги опазва като такива. Какво се е случило и защо са разорани, предстои Прокуратурата да се произнесе.