Мярка 4,1 Инвестиции в материални активи ще бъде една от най-атрактивните мерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. На Националната среща на земеделските производители Владислав Цветанов от Дирекция Развитие на селските райони презентира основните моменти за допустимост и кандидатстване.
 
По мярката могат да кандидатстват земеделски производители – физически и юридически лица. Физическите лица трябва да докажат СПО над 8 000 евро и да са регистрирани по Наредба 3 като земеделски производители. За юридическите лица, освен доказване на СПО и регистрация по Наредба 3, има и допълнително изискване – доход от земеделска дейност и/или подпомагане по СЕПП. Изискването за доказване на доход от юридическите лица не важи за кандидати, които са регистрирани до една година преди кандидатстването, извършват дейност в земеделски район и са в приоритетните сектори – плодове и зеленчуци и животновъдство. Тоест, ако ЮЛ е създало животновъдна ферма в селски район до една година преди кандидатстването, не е необходимо да доказва доход от земеделска дейност. 
 
 
 
Нов елемент са Колективните инвестиции. В тях допустим кандидати могат да бъдат групи и организации на производители, признати по националното законодателство, или бенефициенти, които са одобрени по новата мярка 9 на ПРСР 2014-2020 за организации и групи на производители. За колективни инвестиции могат да кандидатстват и група земеделски производители, които регистрират търговско дружество, но в този случай всеки един от участниците в дружеството трябва да отговаря на изискванията за индивидуалните земеделски производители. 
 
Активите, за които се кандидатства, трябва да съответстват по капацитет на възможността за производство на зеемделска продукция в стопанството – тоест не е допустимо закупуване на машини и оборудване, които надхвърлят капацитета на стопанството. Основно изискване е ОВОС (Оценка за въздействие върху околната среда) на проекта, както и разработен бизнес план за 5 или 10 години. 
 
Разходите, за които може да се кандидатства по мярка 4,1 са за земеделска техника, строително-монтажни работи, машини, съоръжения, създаване на трайни насаждения, включително и общи разходи по проекта (предварителни разходи, консултантски услуги, за архитекти, инженери и т.н.). 
 
Максималният размер на подпомагане по мярка 4,1 е 1 500 000 евро и 5 млн. евро за колективни инвестиции. Ограничението за закупуване на земеделска техника е 500 000 евро. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!