Диетолози често препоръчват консумацията на орехи на ежедневна база, тъй като това е храна за ума. Съгласно доклад, който наскоро бе публикуван, през 2017 г.  обемът на световно потребление на орехи възлиза на около 2,2 млн. тона с устойчива тенденция за ръст. Средногодишният прираст на световното потребление е 7,1% за периода 2007 – 2017 г., пише agroxxi.ru.

25 хил. долара на хектар за готова орехова ферма

В парично изражение световният пазар на орехи през 2017 г. достигна сумата от 18,3 млрд. долара. През 2016 г. бе регистриран рязък спад на цените на този продукт – с 12%. Това бе свързано със свръхпроизводство в основните страни-износители, но след това пазарът се стабилизира.

Увеличаването на населението и доходите, търсенето на здравословна храна и различни съставки, получавани от орехите за разкрасителната индустрия – това са факторите за растеж. По този начин се очаква търсенето на орехи да продължи да расте и занапред, което ще увеличи обема на пазара до 2,8 млрд. тона.

Китай (1,045 хил. тона) е страната с най-високо ниво на производство и потребление на орехи – делът й възлиза на 48% от световния показател.

След източната страна следват Иран (242 хил. тона), САЩ (217 хил. тона) и Турция (127 хил. тона).

През 2017 г. сред основните страни-потребители Иран (3 кг на човек) е регистрирала най-високия показател на потребление на орехи на глава от населението. Следват я Турция (1,6 кг / човек), САЩ (0,7 кг на човек) и Китай (0,7 кг на човек).

През същата година производството на орехи е достигнало 3 977 тона (тегло с черупката), площите с тази култура са достигнали 1382 хил. ха в цял свят.

Китай остава ключов световен производител на орехи с производителност около 1 890 хил. тона (тегло с черупката) през 2017 г., което възлиза на 47% от общия обем на производство. Други големи производители са САЩ (17%), Иран (11%), Турция (4%), Мексико (4%) и Украйна (3%). Техните дялове са значително по-малки.

Търговия

Интензивността на търговията с орехи в света не е много висока. Причината за това е, че повечето продукция се консумира на местно ниво – особено в случая с Китай. В много страни обаче фермерите все повече печелят от износ на орехи.

Общият обем на световен износ на орехи през 2017 г. възлиза на 244 хил. тона – с 11% повече, сравнено с година по-рано. Обемът на износ поддържа стабилна положителна тенденция, растяща със средното темпо на ръст - +6% на година.

През 2017 г. САЩ е основният изнозител на орехи с обеми, възлизащи на 101 хил. тона. Т.е. става дума за 41% от целия обем на световен износ.

Следват Мексико (15%), Украйна (11%), Чили (10%), Молдова (6%) и Германия (4%).

При вноса за 2017 г. става дума за 247 хил. тона, което е с 10% повече, сравнено с предходната година. В парично изражение става дума за 1 732 млн. долара.

Коя е страната, която е внесла най-много орехи през 2017 г.? Това е Германия – 35 хил. тона, или 14% от общия обем на световния внос. Следват я Япония (8%), Южная Корея (6%), Испания (5%), Франция (5%) и Канада (4%).