В период на лек политически хаос и неяснота около новия министър на земеделието, работата по плащанията и отварянето на приеми от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) си върви. А важен орган, който следи за това, е Комитетът по наблюдение на ПРСР 2014-2020. Неговият състав, актуален към 13 април, е вече публичен.

Рулетката за земеделските министри се завъртя

Преди да надникнем в него обаче, нека си припомним за какво отговаря този колективен орган. Той е създаден на основание на чл. 10 от Постановление 79 на Министерския съвет от 10.04.2014 г. в изпълнение на европейски регламент.

Както е видно от самото име, комитетът наблюдава прилагането на мерките по втори стълб, като следи за ефективното им изпълнение по физически, финансови и други показатели.

Състои се от председател, заместник-председател, членове и резервни членове, наблюдатели и резервни наблюдатели. Председател е ръководителят на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 – в случая това е земеделският зам.-министър Лозана Василева. Заместник-председател е ръководителят на дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХГ, а именно Елена Иванова.

Вижте целия списък с имена в Комитета по наблюдение ТУК.

Координацията, административната и организационно-техническата работа са поверени на Секретариат. Съставът и промените в състава се определят с решение на земеделския министър. Ако Комитетът реши, могат да се формират постоянни и временни подкомитети и работни групи. 

Всички промени в мерките за подпомагане, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, минават на гласуване в Комитета, след което се търси и одобрението на ЕК.

Сред членовете – титуляри и заместници, откриваме служители на Министерството на земеделието и на почти всички останали министерства, ДФЗ, БАБХ, кметове на общини, областни управители, синдикати, научните среди, местни инициативни групи.

Всички сектори от земеделието също имат своите браншови представители. Една малка част от познатите имена са Венцислав Върбанов, Албена Симеонова, Петко Симеонов, Стоилко Апостолов, Явор Гечев, Евгения Ачкаканова, Ангел Вукодинов, Наталия Шукадарова, Димитър Зоров, Веселина Ралчева и други.