Консумацията на свинско месо в България се е повишила почти двойно през последните десет години, стана ясно от изследване на Центъра за икономически анализи в селското стопанство (CAPA), озаглавено„Базови предвиждания за производство на месо в България в средносрочен план 2018-2022 г.
 
 
Потреблението на свинско месо се увеличава от 12.8 кг средно на човек у нас през 2007 г. до 24 кг през 2016 г. В същото време то значително изостава от средно равнище в страните-членки на ЕС - 32 кг на човек през 2017 г. Очакванията на анализаторите от CAPA са към 2022 г. консумацията в страната ще се доближи до европейската, достигайки около 27-28 кг на човек от населението. 
 
„Постигнатите сравнително едри мащаби на производството в резултат от високата степен на интеграция по вертикала, както и протичащите процеси на окрупняване на стопанствата, отглеждащи свине, предполагат разширяване на производството в средносрочен аспект“, отбелязва изследването.
 
Средният брой на отглежданите свине в едно стопанство в страната през 2016 г. е нараснал до 56 броя, като увеличението е с 35.2% в сравнение с предходната година. Причината е в продължаващия отлив на дребните стопанства от сектора, където не съществуват възможности за организиране на рентабилно производство.
 
 
Свинското месо заема доминиращ дял в производството на червени меса в България – 71% от общото произведено количество през 2016 г., като от голямо значение за това са по-достъпните му цени.
 
След низходящата динамика по отношение броя на свинете-майки през периода 2007-2014 г. и редуцирането им с 29 500 глави, през 2015 и 2016 г. се наблюдава повишение, което ще продължи и през следващите пет години, прогнозират авторите. 
 
Оценките на САРА са, че през 2018 г. броят на свинете майки ще остане на равнището около 57 000 броя и с леки колебания да се покачва до около 59 200 броя през 2022 г. 
 
 
„При условия на подобряване на стопанската конюнктура, задържане ръста при цените на фуражите, увеличена концентрация на производството и повишена средна продуктивност, която очакваме да се превърне в най-силното средство за увеличаване на производството на месо, се предвижда ръст в производството на свинско месо“,  коментират изследователите.
 
Предвижда се количеството на продукцията да нарасне с около 5% през 2018 г. в сравнение с 2016 г. Към 2022 г. произведеното в страната свинско месо се очаква да достигне 84 000 тона, което представлява ръст от 15%  спрямо количеството през 2016 г.
 
Основната част от производството на свинско месо се добива в кланиците – над 90%. През последните няколко години промишленото производство стабилно нараства, като реализираното увеличение през 2016 г. е в размер на 26% спрямо количеството на продукцията от 2014 г.
 
Производството на свинско месо директно в стопанствата намалява, като броят на закланите животни се е понижил почти трикратно за периода 2014-2016 г. – от 159 000 до 55 000 броя.
 
 
Източник: Център за икономически анализи в селското стопанство (CAPA)
 
Предвижданията показват, че в средносрочен план ще нараства делът на произведеното в промишлени условия свинско месо, като резултат от осъзнатите ползи от окрупняването и неспособността на дребните по размер стопанства да се конкурират на пазара.
 
Анализът на CAPA посочва, че недостигът на свинско месо ще се компенсира от внос. Оценките са импортът да достигне 118 300 тона в края на 2022 г. Потребностите на вътрешния пазар ще продължат да превишават повече от двукратно възможностите на производителите.
 
 
Прогнозните оценки са за ръст в консумацията на свинско с 14% на база 2016 г. до 199 000 тона през 2022 г. Фактът, че импортът осигурява около 60% от потреблението на свинско месо в страната, определя зависимостта от тенденциите на световния и европейския пазар на свинско месо. 
 
Вносът на свинско месо в България е основно от ЕС, като най-голям дял традиционно заема Испания - 41 700 тона по данни на НСИ за 2016 г., следвана от Франция – 18 200 тона, Германия - 15 000 тона, Полша – 4 700 тона, и Холандия – 2 800 тона.
 
„Под натиска на повишеното предлагане цените на едро ще започнат да се понижават, но ще се запазят значително над ниските равнища от 2016 г. Предвижданията са през 2018 г. цените на месото от кланиците да се движат около 3647 лв./тон кланично тегло, като през следващите пет години се очаква слабо да се понижат. Цените на дребно ще поддържат стабилно равнище в рамките на 7.70-7.90 лв./кг“, прогнозира изследването на CAPA.