Комисията по земеделието, храните и горите даде зелена светлина промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, внесени от Божидар Божанов и група народни представители, а отхвърли предложените промени на същия закон, внесени от Министерски съвет. По думи на вносителя идеята на законопроекта е да се намалят рисковете за злоупотреби със собствеността на имоти, включително и земеделски земи. 

Измененията предвиждат намаляване на административната тежест, както и изпращане на уведомления на собствениците, когато по партида на техен имот, се впише някакъв акт, каза Божидар Божанов. За да се защитят старите хора, с чиито имоти най-често стават злоупотреби, съобщенията ще се изпращат и по настоящ адрес на собственика. 

Ще отпадне ли подаването на документи при дългосрочното наемане на земеделска земя?

Промените на Закона за кадастъра и имотния регистър предвиждат промени в други три закона - за Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Закона за възстановяване на горите и собствеността върху горите и земите от горския фонд и Закона за горите. Според вносителя общинските служби по земеделие ще издават решения, които имат силата на констативен нотариален акт, и те ще бъдат вписвани служебно в Агенцията по вписванията, а собствениците няма да имат ангажимента да заявяват това. 
Дава се и 2- годишен период, с който вече издадените решения, които не са вписани в имотния регистър, да могат да бъдат вписани безплатно, допълни Божанов.

 Предвижда се при наемане на земя за повече от година, при която договорът е изповядан пред нотариус, служебно да се ползват от Агенцията по кадастъра данните за имота. По време на дебата от земеделското министерство настояха между първо и второ четене да бъдат изяснени някои текстове, които предвиждат решенията на общинските служби по земеделие, с които се възстановяват права на собственост върху земеделски земи, да бъдат изпращани служебно за вписване в имотния регистър, като се прецизира факта, че това ще става след влизането на промените на закона в сила, както и сроковете за безплатно извършване на услугата, което може да роди неравнопоставеност за хората, на които е възстановена земя. 

След реплика на председателя на Комисията по земеделието, храните и горите Десислава Танева пък вносителят се съгласи да оттегли предложението да бъдат ползвани регистри на Държавен фонд “Земеделие” за извършването на допълнителни проверки при рискови сделки. 
Проектозаконът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесен от Министерски съвет не бе приет, поради много забележки от страна на депутатите.