Министерството на земеделието официално качи утвърдените насоки за кандидатстване по подмярка 5.2. „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.

Животновъди, приемът по подмярка 5.2 е отворен

Ето няколко важни момента от тях, с които да прецените дали сте допустим кандидат. По процедурата се подпомагат фермери, които към датата на подаване на проектното предложение:

•    са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) преди 1 януари 2018 г.;
•    имат минимален икономически размер на стопанството към датата на подаване на проектното предложение, измерен в стандартен производствен обем (СПО), не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
•    са собственици или ползватели на животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, птици, овце и кози и които са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) преди 1 януари 2018 г. и отговарят на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти; 
•    не са прекратявали извършването на селскостопанска дейност, свързана с отглеждането на животни, подпомагани по настоящата процедура, считано от 1 януари 2018 г. до момента на подаване на проектното предложение. Изключение правят случаите, когато дейността на кандидата е преустановена заради възникване на епизоотична обстановка и унищожаване на отглежданите животни;
•    са собственици/ползватели на животновъдни обекти, засегнати от силно заразна болест, и това е довело до унищожаване на животни, с което е установено най-малко 30% намаляване на СПО на цялото стопанство.

Финансовата помощ покрива до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 1 955 800 лв. 

Междувременно земеделското министерство публикува и становище от Министерството на околната среда (МОСВ), съгласно което за проектите за закупуване на животни не се изисква провеждане на процедури по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите.