Земеделски стопани, които кандидатстват за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, няма да получат одобрено финансиране, ако са заложили на някои дейности.

85 млн. лв. допълнително за земеделие

Това са производство на хляб и тестени изделия, маслини и маслиново масло, тютюн и тютюневи изделия. Извън подпомагането остават още преработката или маркетингът на риба и рибни продукти. Това беше разяснено от експерта Михаела Козовска на онлайн информационна среща, организирана от ОИЦ – Добрич, на която бяха посочени тънкостите при разработването на проектни предложения.

Финансова помощ няма да се предоставя за инвестиции за преработка на селскостопански продукти в неселскостопански, ако проектите са подадени от големи предприятия или не се осъществяват на територията на селските райони за малки и средни предприятия. В плана трябва да се посочи размер на произведената продукция, която да покрива най-малко 50 % от капацитета на преработвателното предприятие. Този минимален размер се изчислява средно аритметично на 3- или 5-годишна база в зависимост от размера на стопанството. 
Кандидатът трябва да докаже наличието на най-малко 50 % осигурена суровинна база за първата прогнозна година от изпълнението на бизнес плана. Една четвърт от тази обща суровинна база за първата година трябва да е от собствена продукция или закупена от регистрирани земеделски стопани. Освен това проектните планове трябва да се изпълняват върху имот – собственост на кандидата. Ако не е, то бенефициентът трябва да притежава учредено право на строеж за не по-малко от 6 или 8 години според размера на предприятието или да притежава документ за ползване на имота за същите периоди.

По подмярка 4.2 няма да се подпомагат събарянето на стари сгради и производствени съоръжения, инвестиции в нематериални активи с изключение закупуването на софтуер. Извън финансиране ще останат и проекти, насочени само и единствено към маркетинг на продукти, или пък планирали закупуване на транспортни средства, които не са пряко или изцяло свързани с производството. 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 387 164 028 лв., от които близо 90 % са европейско финансиране. С проектни предложения могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани или групи и организации на производители, извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проекта. Икономическият  размер на стопанството на всички кандидатите трябва да е минимум 8 000 евро, измерен в стандартен производствен обем. 

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337 лв., максималният размер за един кандидат и/или колективни инвестиции е 5 867 400  лв. 

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 17 декември 2021 г. Документите се подават по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр и придружителните документи чрез модула „Е-кандидатстване“ в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg. Това става единствено с валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).