Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува заповед с Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на земята“.

 

Национален стандарт 1.

Забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в буферните ивици:

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки;

- с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на оборския тор;

- с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон;

- с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон.

[news]
Национален стандарт 2.

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.).

 

Национален стандарт 3.

Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3.).

 

Национален стандарт 4.

В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн.

 

Национален стандарт 5.

За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага:

- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите;

- за трайни насаждения - укрепване на междуредията чрез затревяване частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите.

 

Национален стандарт 6.

Забранява се изгарянето на стърнищата.

 

Национален стандарт 7.

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa);

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли).

 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) на земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които са бенефициенти по: директните плащания; чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти; следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова директива за водите; Плащания за райони с природни или други специфични ограничения.

Приложение към Национален стандарт № 3.

Списък І.

1. Органохалогенни съединения и вещества, които могат да формират подобни във водните части от околната среда.

2. Органофосфорни съединения.

3. Органокалаени съединения.

4. Вещества, притежаващи канцерогенни, мутагенни или тератогенни свойства във или посредством водните части на околната среда (1).

5. Живак и неговите съединения.

6. Кадмий и неговите съединения.

7. Минерални масла и въглеводороди.

8. Цианиди.

(1) Ако определени вещества от списък ІІ са канцерогенни, мутагенни или тератогенни, те се отнасят към т. 4 от списък І.

 

Списък ІІ.

1. Неметали, метали и техните съединения:

1.1. Цинк 1.11. Калай

1.2. Мед 1.12. Барий

1.3. Никел 1.13. Берилий

1.4. Хром 1.14. Бор

1.5. Олово 1.15. Уран

1.6. Селен 1.16. Ванадий

1.7. Арсен 1.17. Кобалт

1.8. Антимон 1.18. Талий

1.9. Молибден 1.19. Телур

1.10. Титан 1.20. Сребро

2. Биоциди и техните деривати.

3. Вещества, които имат вреден ефект върху вкуса и/или мириса, и/или цвета на подземните води, съединения, склонни да причинят формирането на подобни вещества и да направят подземните води негодни за питейно-битово водоснабдяване.

4. Токсични или устойчиви органични съединения на силиций и вещества, които могат да причинят формиране на подобни съединения във водата, като се изключат тези, които са биологично безвредни или са бързо превръщащи се в безвредни вещества във водата.

5. Неорганични съединения на фосфора и елементарен фосфор.

6. Флуориди.

7. Амоняк и нитрити.

 

Заповед - Нови национални стандарти добро земеделско и екологично състояние на земята

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!