За да се избегнат проблемите в предстоящия прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020, която ще бъде отворена около 20 октомври 2017г., от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува анализ за най-често допусканите грешки при подаването на заявленията за подпомагане по подмяркарката при предишния прием.  
 
 
На първо място са поставени грешки, свързани с допустими и недопустими разходи. Често в проектите са включени дейности,отнасящи се единствено до маркетинга на земеделски продукти, които не са получени в резултат на преработката им. Съгласно чл. 27 на Наредба № 20 от 27.10.2015г., тези разходи са недопустими като самостоятелен проект и/или дейност маркетинг на продукти с изключение на случаите, в които тези продукти са получени в резултат на преработка на селскостопански продукти, извършена от кандидата.
 
Като пример от ДФЗ посочват следните два случая:
- Кандидатства се за купуване на линия за сортиране и пакетиране на домати, които се явяват изходящ продукт, който не e подлаган на технологична обработка, в резултат, на която да са настъпили физико-химични изменения. В този случай линията/проекта са недопустими за подпомагане. 
- Кандидатства се за:
 
1. сортираща линия на плодове като изходящият продукт е непреработен (сортирани пресни плодове). В този случай линията не е допустима за подпомагане съобразно заложените данни в бизнес плана и технологичния проект.
 
2.Сортираща линия на зеленчуци като изходящия продукт е преработен (напр. стерилизирани зеленчуци). В този случай линията е допустима за подпомагане заложените данни в бизнес плана и технологичния проект.
 
Грешка е и когато се кандидатства за инвестиции за купуване на машини, софтуер, земя или сгради, които не са свързани с производствения процес, описан в проектното предложение. Съгласно чл.30 на Наредба №20 от 27 октомври 2015г., допустими за подпомагане са инвестиционни разходи свързани с изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за преработвателната дейност.
 
Пример: 
- Земеделски производител, кандидатства за купуване на машини за преработка на част от земеделската си продукция, като в инвестиционните разходи на проекта е включил освен машините за преработка и изграждане на сгради за съхранение на преработваната суровина, така и машини за първичното производство (трактори, закупуване на земя за първичното земеделско производство и т.н.).
 
Следващ вид грешки са тези, които са свързани с документите
Документ, издаван от други държавни и/или общински органи и институции, за които кандидатът при подаване на проекта е представил писмени доказателства, че е направил искане за издаването му от съответния орган, се оказва, че не притежава всички необходими реквизити. 
 
Пример: 
- Разрешението за строеж не е влязло в сила. 
- Съгласно допълнително представеното разрешение за строеж, оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите не могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителя. 
- Становище за ОВОС с допълнителни ограничения, които трябва да бъдат спазени по време на изпълнение на проекта. 4. Становището за ОВОС не обхваща цялото инвестиционно намерение.
 
Друг случай е след предоставяне на документ, издаден от други държавни и/или общински органи и институции, за които кандидатът при подаване на проекта е представил писмени доказателства, че е направил искане за издаването му от съответния орган се оказва, че документът не съответства на представените документи, придружаващи заявлението за подпомагане. 
 
Пример: 
При приемането на заявлението кандидатът е представил входящ номер за издаване на разрешение за строеж, както и за одобрение на техническата документация. В хода на одобрението на техническия проект и издаването на разрешение за строеж за съответния обект се налагат промени в документацията, за да е в съответствие с изискванията на Закон за устройство на територията.
 
Това от своя страна налага промяна на количествените сметки и съответно на количествено - стойностните сметки. При подготовката на отговора на писма за допълнителна информация, кандидатите не отразяват промените съгласно одобрените технически/работни проекти, което налага водене на допълнителна кореспонденция и забавяне на обработката на проекта.
 
Като трети вид грешки, се посочват тези, които са свързани с бизнес плана
Данните от бизнес плана не кореспондират с представените документи. 
 
Пример: 
- В заявлението за подпомагане е попълнена графа, в която е отбелязано, че ще бъдат открити нови 6 работни места, в Таблица Б „Допълнителна заетост на предприятието, свързана с изпълнението на проекта” на бизнес плана се поема задължение за допълнителни 5 нови работни места, а в Таблица 10 „Разходи за заплати и социални осигуровки”, са предвидени 11 нови работни места. Разминаванията водят до затруднение не само при определяне на точките по критериите за оценка съгласно Приложение №7, но и за коректното преизчисление на бизнес плана. Това налага предоставяне на допълнителна информация от кандидата, което води до забавяне на обработката на проекта.
 
 
Производственият капацитет на предприятието описан в бизнес плана не съответства на технологичния проект. Допуска се грешка при нанасянето на данните в Таблица 6 „Производствен капацитет на преработвателното предприятие съгласно технологичен проект” и описаните в технологията на производство продукти. Несъответствията са не само в количествата, но и при видовете произведени продукти.
 
Пример: 
- Кандидатства се за изграждане на предприятие за замразяване плодове. В бизнес плана е предвидено замразяване на 500 тона малини и 500 череши. В технологичния проект е описано, че в предприятието се замразяват малини, без да е описан капацитет при замразяване на черешите. В описателната част на технологията липсва и описание на производствените процеси при замразяване на череши.
 
Като допълнение от фонда уточняват, че бизнес планове не предвиждат изпълнение на изискванията на чл. 21 на Наредба №20 от 27.10.2015г. Производствената програма в бизнес плана трябва да покрива най-малко 50 на сто от капацитета на преработвателното предприятие за подпомаганата дейност.
 
При предишният прием са отчетени и доста грешки, свързани с декларации
 
Декларациите по чл.8,ал.3 и декларацията за нередности се попълват само от управителите на юридическите лица. В инструкциите за попълване е посочено, че декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя ЕТ, търговско дружество или юридическо лице, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица членове на управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членовете са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган, както и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива. 
 
Некоректно деклариране на партньорство/свързаност в декларация по чл.4, а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката). В някои от случаите кандидатите отбелязват свързаност/партньорство на предприятието, но не представят приложенията с обобщени данни съобразно утвърдените инструкции за попълване на декларацията, допълват от ДФЗ. 
 
При попълването на таблици също възникват грешки
 
Допускат се грешки при нанасянето на данните от Таблица 6 „Производствен капацитет на преработвателното предприятие съгласно технологичен проект” и тези в Таблица 7 „Производствен капацитет на преработвателното предприятие, планиран в Производствена и търговска програма”. Данните от Таблица 7 не кореспондират с производствената програма в бизнес плана.
 
Пример: 
- Съгласно производствената програма на бизнес плана е предвидено производство на 500 тона замразени малини и 500 тона замразени череши. В Таблица 7 „Производствен капацитет на преработвателното предприятие, планиран в Производствена и търговска програма” е описано преработка на общо 800 тона замразени плодове, което не кореспондира с данните от производствената програма.
 
Допускат се грешки при определяне на референтния код в таблицата за допустими инвестиции.
 
Пример:
- При попълване на таблицата за допустими инвестиции в Секция II „Разходи за извършване на строително монтажни работи” са заявени разходи за „Изграждане на производствена сграда”, а в колона 12 е отбелязан код за „текущ ремонт”.
 
Като друг вид грешки са посочени няколко варианта. 
Офертите не съдържат подробна техническа спецификация на активите/услугите.
 
Пример:
- В представена оферта за доставка на линия за сушене на плодове липсват основни технически параметри на сушилнята – размери, инсталирана мощност, капацитет и т.н., въз основа на които да бъде извършено обследване на представените оферти за съпоставимост. Това обстоятелство затруднява определянето на основателността на заявените за подпомагане разходи и води до изискване на допълнителна информация, с което се забавя обработката на проекта.
 
При кандидатстване се представят технологични проекти, които не отговарят на изискванията на чл.23, ал.5 на Наредба №20 от 27.10.2015г. Технологичните проекти в сектор мляко и месо следва да бъдат заверени от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
Пример:
- При кандидатстване е представен технологичен проект, който съдържа съвсем кратко описание на нормите за проектиране и графична част. В случаите, когато описанието на производствения процес не е подробно, липсват основни показатели като: годишен капацитет на производството, продуктова производствена програма, необходим персонал за осъществяване на заложените капацитети на производство, изисквания към суровините и т.н. В технологичния проект не е обоснована необходимостта от разходите за оборудване/съоръжения и изграждане/реконструкция/ремонт на производствените сгради, складовите помещения и др. В много от случаите технологичните проекти не съдържат количествени сметки, а там където са представени не са заверени от правоспособно лице.
 
При заявяване на точки съгласно критериите за подбор от Приложение № 7 от Наредба № 20 от 27.10.2015г., кандидатите не прилагат специфични документи необходими за оценката на проекта.
 
Пример: 
- При кандидатстване в секция VІI –„Критерии за подбор” на заявлението за подпомагане е отбелязано, че се заявяват точки по критерий 4 за биологично производство. В секция „Допълнителни документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за оценка” са приложени Предварителни договори с описани количества и цени на биологични суровини като доказателство, че са осигурени най-малко 75 % от суровините за преработвателното предприятие съгласно производствената му програма, но не са приложени сертификатите от контролиращото лице. Това води до изискване на допълнителна информация с цел изясняване на обстоятелствата към датата на подаване на заявлението. Предоставянето на тази информация води до допълнително забавяне на обработката на заявлението, което е и предпоставка за отнемане на точки по критериите за оценка.
 
Не се представя изчерпателна информация в отговор на уведомително писмо за непълноти и неясноти, въз основа на която да се извърши коректна преценка за основателност и допустимост на разходите и на проекта.
 
Пример: 
- Кандидатства се за извършване на строително монтажни дейности на предприятие. При подаване на проекта е представен входящ номер, и техническа документация, която не е одобрена. В отговор на писмо за допълнителна информация са представени: издаденото разрешение за строеж, одобрената техническа документация и количествени сметки заверени от правоспособно лице, които не са разделени по части и подобекти, както и количествено - стойностни сметки, които не са изготвени съгласно исканите образци. Обобщените количествени сметки не дават възможност за съпоставяне на стойността на подобектите с определените референтни стойности.