Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) стартира специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл) за Кампания 2018 г. Вижте кои ще са блоковете, които ще бъдат проверени в Бургаско, Видинско, Хасковско и Пернишко.
 
 
Списъците с физически блокове, определни за проверка, индикативните графици за проверка, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, ще бъдат публикувани на интернет страниците на съответната ОД „Земеделие”, както и на информационните табла в ОД „Земеделие” и всички общински служби по земеделие в областта. Представяме ви синтезирано първоначалната информация, която е налична в сайтовете на Областните дирекции.
 
Защо се правят физическите проверки?
Основаната им цел е да установи дали съответните площи във ФБл, включително всички площи, заявени извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г., отговарят на условията за подпомагане съгласно Наредба № 2 от 26 март 2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.
 
[news]
Проверките касаят и определяне/актуализиране на границите на физическите блокове с оглед обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) както и техния начин на трайно ползване.
 
Трябва да сте наясно, че проверките могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани, в случаи когато по обективни причини не е бил осъществен контакт със земеделския стопанин или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график.
 
В резултат на данните от извършените теренните проверки и предстоящата дешифрация на новото самолетно/сателитно заснемане, ще бъде определен обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2018 г.