За да се избегне двойно финансиране се създават нови условия за отказване на изплащането на парична помощ по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това е записано в проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярката, публикувана от министерството на земеделието, храните и горите. Промените вече са подложени на обществено обсъждане за срок от 30 дни. 
 
 
„Годишният размер на плащанията може да бъде преразглеждан по време на изпълнявания ангажимент по мярката при изменение на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Преразглеждането може да включва изчисляване на подлежаща на приспадане сума като фиксирана средна сума, приложима към съответните подмерки/дейности“, се казва в наредбата. 
 
Изплащането на финансовата помощ по направлението за календарната година на констатацията и за следващата календарна година може да откаже, когато се установи в две последователни години неспазване на всички базови и изисквания по управление, засягащи над 50 % от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства по съответното направление. 
 
Парите ще бъдат отказани и ако се установи, че контролиращото лице е уведомило министъра на земеделието  при отнемане на документ, с който има сключен договор за контрол и сертификация.
 
 
Подпомагането за овце и кози, отглеждани комбинирано за месо и мляко, се изменя. От предишната наредба отпада „комбинирано“, а също така производителят трябва да избира дали да бъде субсидиран със 122 евро/ха за месо или за мляко.
 
Допълнително се предлага годишният размер на плащанията за биологично земеделие да бъде 90 евро за дребни преживни животни - овце и кози, отглеждани за производство.