Кое ще се приема за иновации в новата ПРСР за +10% субсидии по линия на инвестицонните проекти? Този въпрос задават все повече потенциални бенефициенти по време на срещите организирани от Асоциация на българските села (АБС), част от Националната информационна кампания преди старта на Програмата за развитие на селските райони до 2020-а година.

 

Макар новата ПРСР да не е все още оконачателно одобрена от Брюксел, в проекто мерките са заложени опции за допълнително увеличение на финансовото подпомагане за бенефициентите, когато са налице дейности по линия на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ). Предвижда се по мярка 4.1 - Инвестиции в материални активи, бенефициентите да получават до 10% допълнителна субсидия по своите проекти, ако са налице дейности по линия на ЕПИ. Същото важи и за проектите по мярка 4.2 - Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти.

 

Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) е нова концепция, която беше въведена чрез една от пилотните инициативи на „Европа 2020“ — „Съюз на иновациите“.

 

Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) в областта на селското стопанство

Продоволствената сигурност ще бъде едно от големите глобални предизвикателства през следващите години; прогнозите сочат растеж на търсенето на храни в световен план със 70 % до 2050 г. (ФАО), придружен от рязко покачване на търсенето на фуражи, целулоза, биомаса и биоматериали. Това предизвикателство обаче е съпътствано от забавяне на растежа на производителността — до голяма степен поради свиване на инвестициите в научните изследвания в областта на селското стопанство — и увеличаване на натиска върху околната среда и природните ресурси. Например, при 45 % от почвите в Европа са налице проблеми с качеството. Около 40 % от обработваемата земя са изложени на замърсяване с нитрати, а през последните 20 години броят на птиците, обитаващи обработваеми земи, е намалял с 20—25 %.

 

Накратко, основното предизвикателство пред селското стопанство занапред е не само да произвежда повече, но и да го прави по устойчив начин. Тези проблеми не могат да бъдат преодолени без решителна крачка към научноизследователската дейност и иновациите, и по-специално към сближаването на научни работници, селски стопани и други участници в сектора, за да можем да ускорим трансфера на технологии от науката към селскостопанската практика и да предложим на научните среди системна обратна връзка относно нуждите на селското стопанство. Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) „Селскостопанска производителност и устойчивост“ има за цел да предостави функционираща платформа за обмен между селското стопанство, биоикономиката, науката и други заинтересовани страни на регионално, национално и европейско равнище. То също така ще ускори и повиши ефективността на свързаните с иновациите дейности, които се подкрепят от политиката за развитие на селските райони и от политиката на ЕС за научни изследвания и иновации. За това ЕПИ са определени две водещи цели — насърчаване на производителността и ефективността на селскостопанския сектор (обрат в актуалната тенденция на забавяне на ръста на производителността до 2020 г.) и устойчивост на селското стопанство (постигане на удовлетворително ниво на функционалност на почвите* до 2020 г.)

 

КАКВО Е ИНОВАЦИИ?

• Иновациите означават подходи, които са нови и успешно трансформирани в практиката

• Иновациите се отнасят до продукти, процеси, услуги, управление или организационни проблеми (свързани с предлагането или търсенето)
• Същността на иновациите може да се различава в зависимост от структурата на сектора, регионално различните нива на развитие, както и вида на ограниченията, пред които са изправени

 

ЦЕЛИ НА ИНОВАЦИИТЕ:

- насърчаване на продуктивен,  съобразен и устойчив на изменението на климата селскостопански сектор с ниски нива на въглеродни емисии, който използва ресурсите ефективно и работи в хармония с основните природни ресурси, от които зависи селскостопанската дейност;
-… подпомагане на устойчивото снабдяване с храни,  фуражи и биоматериали, съществуващи и нови;
…- подобряване на процесите за запазване на околната среда, смекчаване и
- адаптиране към последиците от изменението на климата;
…- изграждане на връзки между най‐новите изследователски знания и технологии и селскостопанските производители,  предприятия и консултантски услуги

 

ЗА ИНОВАЦИИ ЩЕ СЕ СЧИТАТ:

- въвеждането на нови за пазара продукти

- инвестиции в иновативни продукти и въвеждането в употреба на нови технологии на производство

- съвместна работа между заинтересовани страни за въвеждане на нови методи на производство

- разработване и прилагане в практика на нови модели за работа по отношение на агротехниоческите пероприятия, вкл. торене, растителна защита, почвообработка и т.н.

- разработване и прилагане на иновативни интернет платофрми и софтуерни решения, пряко свързани с производството и пазарната реализация на селскостопански продукти

- сътрудничества в сферата на иновациите и комуникациите между научни и изследователски институти и организации, консултанти и административни служби в селското стопанство

 

Като цяло смисълът, който влага Европейската Комисия в понятието иновация, в контекста на Общата селскостопанска политика предоставя свобода по отношение на дейностите, които да могат да се реализират. Също така списъкът с мерки за безвъзмездно финансово подпомагане, посочени като релевантни към ЕПИ е неизчерпателен.

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!