Проект за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност предвижда повече задължения за кметовете и кметските намесници при регистрацията и контрола на стопанствата тип „заден двор“.

Проект: Безплатна и по-лесна регистрация на стопанствата тип „заден двор“

В очертанията на населените места отглеждането на селскостопански животни и на домашни любимци се урежда с общински наредби. В някои селища обаче такива наредби не са приети, а в други контролът за спазването им е недостатъчен. 

Кризата с Африканската чума по свинете (АЧС) през това лято разкри, че по селата масово се отглеждат нерегистрирани прасета, които не са под ветеринарен контрол.

Затова Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) настоя за законови промени, които да гарантират регистрацията и контрола на всички селскостопански животни, включително и на тези в стопанствата тип „заден двор“.

Предложението на земеделското министерство е регистрацията да бъде безплатна за стопаните, като те ще подават документите си в местните кметства, а оттам администрацията ще ги изпраща в областната дирекция на БАБХ.

Ето какъв ред за регистрация на животновъдни лични стопанства предвижда проектът за промяна в закона:

- Собственикът или ползвателят на животновъдния обект подава заявление по образец, утвърден от изпълнителният директор на БАБХ при кмета или кметския наместник за регистрация;

- В срок от 15 дни кмета или кметския наместник предоставя в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) всички постъпили заявления за регистрация;

- Директорът на ОДБХ в едномесечен срок със заповед назначава комисия за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на изискванията на съответната наредба; в комисията участват официален ветеринарен лекар или оправомощено от директора на ОДБХ лице с ветеринарномедицинско образование и кмет, кметски наместник или оправомощено от него лице;

- Комисията в срок до 10 работни дни представя на директора на ОДБХ становище с предложение за регистрация или отказ; когато при проверката се установи, че обектът не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя, в което определя и срок за отстраняване на пропуските;

- Директорът на ОДБХ в срок до три работни дни от представяне на становището вписва животновъдния обект в регистъра и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на изискванията, определени в съответната наредба.

Опитът от мерките срещу АЧС накара експертите на земеделското министерство да поискат допълнителни задължения за местните власти при възникване на болести по животните.

В тези случаи от кметовете и кметските наместници се очаква да оказват съдействие и да подпомагат дейността на ветеринарните лекари по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта.

Ето и някои от новите задължения за кметовете, разписани в проекта за промени в закона:

                    1. извършват инвентаризация и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти, които се намират на територията или в землището на съответното населено място;

                    2. организират определянето на терен за загробване на труповете на животните и дейностите по загробване на животните, като публикуват протокола на интернет страницата на съответната община;

                    3. осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до мястото за загробване;

                    4. под контрола на официален лекар организират изграждането и поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на чиято територия е констатирано огнище на заразна болест по животните;

                    5. осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестите по животните на съответната територия;

                    6. съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените места, на чиято територия е констатирано огнище на заразна болест по животните;

                    7. забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято територия е констатирано огнище на заразна болест по животните;

                    8. участват в комисиите за регистрация на животновъден обект – лично стопанство за отглеждане на селскостопански животни.

Новите изисквания предизвикаха коментари, че с промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност кметовете ще бъдат превърнати в нещатни служители на БАБХ.

В рамките на обявеното обществено обсъждане на проекта земеделското министерство очаква коментари по предложените изменение, включително и становища „за“ или „против“ разширяването на кметските задължения във връзка със стопанствата тип „заден двор“.

Срокът за общественото обсъждане е до 4 декември тази година.