CAP4US

Допълнителни финансови средства към бюджета на интервенцията за биологично растениевъдство са заложени за Кампания 2024, стана ясно на информационните срещи, които провежда мемеделското министерство в страната.

 

От новия програмен период по интервенцията „Биологично растениевъдство” се прилагат две операции – за преминаване към биорастениевъдство и за поддържането му. И двете са с многогодишни ангажименти. 

След измененията в Стратегическия план по операцията за преминаване към био могат да се добавят нови площи без ограничение. Това е възможно да се прави до третата година от ангажимента.

За поддържане на биорастениевъдството, в случай че се добавят до 10% от първоначално одобрения размер на площта, но не повече от 20 ха, няма да се поема нов ангажимент. Ако площите бъдат увеличени над тези прагове, ще е нужно да се поеме нов ангажимент - запазва се принципът от мярка 11.

Друга новост в интервенцията е разширяване на допустимите култури. По двете операции вече ще могат да бъдат заявявани едногодишни и многогодишни фуражни култури.

При поддържането на биологично растениевъдство е предвидено за трайни насаждения, които не са встъпили в плододаване, да не се изисква доказателства за добив и реализация на продукцията.

Има и актуализация на ставките, може да я видите на слайда по-долу. 


Направена е промяна и в размера на площите, за които се прилага дегресивна ставка от групата на полските култури:

  • до 200 ха – финансиране в размер на 100%;
  • над 200 ха до 300 ха – финансиране в размер на 50%;
  • над 300 ха – финансиране в размер на 10%

По интервенцията за биологично пчеларство няма промени от 2023 г. В нея операциите също са две – за преминаване към биологично пчеларство и за поддържане на биологичното пчеларство.  Подпомагането е под формата на еднократно плащане за стопанство.

Пчеларят следва да отглеждат минимум 20 броя пчелни семейства, а пчелините да са регистрирани в информационната система на БАБХ с идентифицирани пчелни семейства, които са включени в Регистъра на биологичното производство.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US